.::   مهارت ورزی در مدارس سما در سال تحصیلی 1397-98 ::.

مهارت ورزی در سال قبل
استانواحدمدرسهعنوان  دوره ی مهارتیپایه تحصیلی ساعات آموزشی در برنامه هفتگیمشخصات مربی دورهسرفصل آموزشیمستندات دوره
          

استان: اصفهان

 اصفهانشهرضادبیرستان دوره اول دخترانه سما طرح تعالی مدیریت مدرسه 0میمنت کرمانپور دانلود دانلود
 اصفهانشهرضادبیرستان دوره اول دخترانه سما راهنمای تدوین برنامه عمل 0میمنت کرمانپور دانلود دانلود
 اصفهانشهرضادبیرستان دوره اول دخترانه سما برنامه درس ملی 0میمنت کرمانپور دانلود دانلود
 اصفهانشهرضادبیرستان دوره اول دخترانه سما سندتحول بنیادین 0میمنت کرمانپور دانلود دانلود
 اصفهانشهرضادبیرستان دوره اول دخترانه سما سوگندنامه دانش آموزی 0میمنت کرمانپور دانلود دانلود

استان: تهران

 تهرانتهران دبستان دخترانه سما 1نمد دوزی پایه دومدوم ابتدایی1یاسائی و اسد جعفری دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان دخترانه سما 1مروارید دورزی - شیوه اتو کشی لباسسوم ابتدایی1مشکوری -جعفری دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان دخترانه سما 1سازه های ماکارونیپنجم ابتدایی1غلامحسینی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان دخترانه سما 1سازه های ماکارونیششم ابتدایی1غلامحسینی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان دخترانه سما 1فعالیت های علمی و خلاقیتیاول ابتدایی1 مدنی و شافعی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان دخترانه سما 1سوزن دوزی روی نمد و ساخت وسایل پایه چهارم1قربانی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان دخترانه سما 1سوزن دوزی روی نمد و ساخت وسایل پایه چهارم1قربانی دانلود دانلود

استان: كهگيلويه وبويراحمد

 كهگيلويه وبويراحمدكهگيلويه دبیرستان دوره اول دخترانه سما پایه هشتم2زینب غلامی سوق دانلود دانلود
 كهگيلويه وبويراحمدكهگيلويه دبیرستان دوره اول دخترانه سما پایه نهم2زینب غلامی سوق دانلود دانلود
 كهگيلويه وبويراحمدكهگيلويه دبیرستان دوره اول دخترانه سما پایه هفتم2زینب غلامی سوق دانلود دانلود