.:: مهارت ورزی در مدارس سما ::.

استانواحدمدرسهعنوان  دوره ی مهارتیپایه تحصیلی ساعات آموزشی در برنامه هفتگیمشخصات مربی دورهسرفصل آموزشیمستندات دوره
          

استان: آذربایجان شرقی

 آذربایجان شرقیمرنددبیرستان دوره دوم دخترانه سمانقاشی رنگ روغنپایه دهم2شبنم کسایی دانلود دانلود
 آذربایجان شرقیمرنددبیرستان دوره اول دخترانه سمانقاشی رنگ روغنپایه هشتم2شبنم کسایی دانلود دانلود
 آذربایجان شرقیمرنددبیرستان دوره دوم دخترانه سمانقاشی روی لباسیازدهم2پوران عابدین زاده دانلود دانلود
 آذربایجان شرقیمرنددبیرستان دوره اول دخترانه سمانقاشی روی لباسپایه نهم2پوران عابدین زاده دانلود دانلود

استان: آذربایجان غربی

 آذربایجان غربی اروميه دبستان دخترانه سماتکنیک اسکراچ بردچهارم ابتدایی60احمدی دانلود دانلود
 آذربایجان غربی اروميه دبستان دخترانه سماتکنیک کولاژپنجم ابتدایی60احمدی دانلود دانلود
 آذربایجان غربی اروميه دبستان دخترانه سماسفالگریششم ابتدایی60احمدی دانلود دانلود
 آذربایجان غربی اروميه دبستان دخترانه سمااوریگامیپنجم ابتدایی60احمدی دانلود دانلود
 آذربایجان غربی اروميه دبیرستان دوره اول دخترانه (ض م)چرم دوزیپایه هفتم60عباسی دانلود دانلود
 آذربایجان غربی اروميه دبیرستان دوره اول دخترانه (ض م)طراحی روی پارچهپایه هشتم60 نورمحمدی دانلود دانلود
 آذربایجان غربی اروميه دبیرستان دوره اول دخترانه (ض م)کار بر روی مسپایه نهم60نعیمه اکبرزاده نیک گفتار دانلود دانلود
 آذربایجان غربی خوي دبیرستان دوره دوم پسرانه سمابرق کار درجه 1و 2 ساختمانپایه دهم2حسین قدیم خانی دانلود دانلود

استان: اردبیل

 اردبیلاردبيل دبیرستان دوره اول پسرانه سما برجسته کاری روی فلز مس (طراحی و....)پایه نهم2هاشم بهرو دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبیرستان دوره اول پسرانه سما کشاورزی (گلکاری )پایه هشتم2هاشم بهرو دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبیرستان دوره اول پسرانه سما کشاورزی (گلکاری )پایه هفتم2هاشم بهرو دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبیرستان دوره اول پسرانه سما کشاورزی (گلکاری )پایه نهم2هاشم بهرو دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبستان دخترانه سماسازنده وسایل و جعبه های تزئینیپنجم ابتدایی1خانم رویا وهابزاده دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبستان دخترانه سماسازنده وسایل و جعبه های تزئینیششم ابتدایی1سیمین آریش-فرزانه مهرورز-رعنا بشیر پور دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبیرستان دوره دوم دخترانه سماتزیینات لباس و کاردستییازدهم4رقیه عبدالمحمدی دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبیرستان دوره دوم پسرانه سمارایانه کار درجه یک ودوپایه دهم2مهدی محمدی دانلود دانلود

استان: اصفهان

 اصفهاناصفهان دبستان پسرانه سما 2آموزش تراریوم (باغ شیشه ای)چهارم ابتدایی1محمود جعفری دانلود دانلود
 اصفهاناصفهان دبستان پسرانه سما 2آموزش تراریوم (باغ شیشه ای)پنجم ابتدایی1محمود جعفری دانلود دانلود
 اصفهانخميني شهردبستان پسرانه سماعکاسیپنجم ابتدایی1 عبدالله ذاکری دانلود دانلود
 اصفهانخميني شهردبستان پسرانه سماعکاسیچهارم ابتدایی1 عبدالله ذاکری دانلود دانلود
 اصفهانخميني شهردبستان پسرانه سماعکاسیششم ابتدایی1 عبدالله ذاکری دانلود دانلود
 اصفهانخميني شهردبستان پسرانه سمارباتیکاول ابتدایی1 غلامرضا احسان دانلود دانلود
 اصفهانخميني شهردبستان پسرانه سمارباتیکدوم ابتدایی1 غلامرضا احسان دانلود دانلود
 اصفهانخميني شهردبستان پسرانه سمارباتیکدوم ابتدایی1 غلامرضا احسان دانلود دانلود
 اصفهانخميني شهردبستان پسرانه سمانقاشی و هنراول ابتدایی1 علی حاج هاشمی دانلود دانلود
 اصفهانخميني شهردبستان پسرانه سمانقاشی و هنردوم ابتدایی1 علی حاج هاشمی دانلود دانلود
 اصفهانخميني شهردبستان پسرانه سمانقاشی و هنرسوم ابتدایی1 علی حاج هاشمی دانلود دانلود
 اصفهانخميني شهردبستان پسرانه سمانقاشی و هنرچهارم ابتدایی1 علی حاج هاشمی دانلود دانلود
 اصفهانخميني شهردبستان پسرانه سمانقاشی و هنرپنجم ابتدایی1 علی حاج هاشمی دانلود دانلود
 اصفهانخميني شهردبستان پسرانه سمانقاشی و هنرششم ابتدایی1 علی حاج هاشمی دانلود دانلود
 اصفهانمباركه دبیرستان دوره اول پسرانه سما کار با چوب - پایه هفتمپایه هفتم2حسین زیبایی دانلود دانلود
 اصفهانمباركه دبیرستان دوره اول پسرانه سما آموزش الکترونیک - پایه هشتمپایه هشتم2حسین زیبایی دانلود دانلود
 اصفهانمباركه دبیرستان دوره اول پسرانه سما آموزش مکانیکی خودرو - پایه نهمپایه نهم2حسین زیبایی دانلود دانلود

استان: البرز

 البرزكرج دبیرستان دوره اول دخترانه سما آموزش نویسندگی و سردبیریپایه نهم1زینت کریم پور دانلود دانلود
 البرزكرج دبیرستان دوره اول دخترانه سما ایفای نقش در جامعه و داشتن روابط سالم پایه هفتم1مریم راضی دانلود دانلود
 البرزكرج دبیرستان دوره اول دخترانه سما طراحی با مداد رنگی از مبتدی تا عالیپایه هفتم1دنیا جوینده دانلود دانلود
 البرزكرج دبیرستان دوره اول دخترانه سما طراحی پوستر و روزنامه دیواریپایه هفتم1مریم دهقانی سانیج دانلود دانلود
 البرزكرج دبیرستان دوره اول دخترانه سما کاشیکاریپایه هفتم1شمیم غلامی دانلود دانلود
 البرزكرج دبیرستان دوره اول دخترانه سما کاشیکاریپایه نهم1شمیم غلامی دانلود دانلود
 البرزكرج دبیرستان دوره اول دخترانه سما کاشیکاریپایه هشتم1شمیم غلامی دانلود دانلود
 البرزكرج دبیرستان دوره اول دخترانه سما بافتنی و قلاب بافی و موتیفپایه هفتم1شمیم غلامی دانلود دانلود

استان: ایلام

 ایلامايلام دبیرستان دوره دوم دخترانه سماصنایع دستی، تجسمی،مراقبت،فناوری اطلاعات،نمایشی پایه دهم1طاهره روشن دانلود دانلود
 ایلامايلام دبیرستان دوره دوم دخترانه سماصنایع دستی، تجسمی،مراقبت،فناوری اطلاعات،نمایشی یازدهم1طاهره روشن دانلود دانلود
 ایلامايلام دبیرستان دوره دوم دخترانه سماصنایع دستی، تجسمی،مراقبت،فناوری اطلاعات،نمایشی پایه چهارم1طاهره روشن دانلود دانلود
 ایلامايلام دبیرستان دوره اول دخترانه سماصنایع دستی-هنرهای تجسمی-هنرهای دستی-فناوری اطلاعاتپایه هشتم1صفورا حیاتی دانلود دانلود
 ایلامايلام دبیرستان دوره اول دخترانه سماصنایع دستی-هنرهای تجسمی-هنرهای دستی-فناوری اطلاعاتپایه هفتم1صفورا حیاتی دانلود دانلود
 ایلامايلام دبیرستان دوره اول دخترانه سماصنایع دستی-هنرهای تجسمی-هنرهای دستی-فناوری اطلاعاتپایه نهم1صفورا حیاتی دانلود دانلود
 ایلامايلام دبیرستان دوره اول دخترانه سماصنایع دستی-هنرهای تجسمی-هنرهای دستی-فناوری اطلاعاتپایه نهم1صفورا حیاتی دانلود دانلود

استان: تهران

 تهرانتهران دبستان دخترانه سما 1آموزش مهارت باغبانی (پایه اول)اول ابتدایی1 فرناز شافعی - سبزی قلی آبادی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان دخترانه سما 2گلدوزیپنجم ابتدایی2زهرا بای دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان دخترانه سما 2خیاطیسوم ابتدایی2زهرا بای دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان دخترانه سما 2شمع سازیچهارم ابتدایی2زهرا بای دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان دخترانه سما 2ساخت زیور آلات بدلیاول ابتدایی2زهرا بای دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان دخترانه سما 2ویترایدوم ابتدایی2زهرا بای دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2امور باغیپایه دهم2کبری محمد نژاد - علی اصغر پالوج - فرهاد جواهری دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2امور باغییازدهم2کبری محمد نژاد - علی اصغر پالوج - فرهاد جواهری دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2خیاطی مقدماتیپایه دهم4 قارونی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2شیرینی پزییازدهم2 قدرت نما دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2 عکاسی یازدهم2رضوی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2فیورگلسپایه دهم2 اسماعیلی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2کاشی شکستهیازدهم2 استغفراللهی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان پسرانه سما 2آموزش رباتیک چهارم ابتدایی1حجت اله درودیان دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان پسرانه سما 2آموزش رباتیک پنجم ابتدایی1حجت اله درودیان دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان پسرانه سما 2آموزش رباتیک ششم ابتدایی1حجت اله درودیان دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان پسرانه سما 2آموزش سفالسوم ابتدایی1رسول نادعلی زاده دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان پسرانه سما 2آموزش سفالچهارم ابتدایی1رسول نادعلی زادده دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان پسرانه سما 2آموزش سفالپنجم ابتدایی1رسول نادعلی زاده دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان پسرانه سما 2آموزش سفالششم ابتدایی1رسول نادعلی زاده دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4آموزش پرورش قارچ خوراکی صدفی (زیرگروه امورباغی)پایه هفتم1محمدهادی حدادی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4آموزش پرورش قارچ خوراکی صدفی (زیرگروه امورباغی)پایه هشتم1محمدهادی حدادی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4آموزش پرورش قارچ خوراکی صدفی (زیرگروه امورباغی)پایه نهم1محمدهادی حدادی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4آموزش پرورش گیاهان آپارتمانی (زیرگروه امور باغی)پایه هفتم1محمدهادی حدادی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4آموزش پرورش گیاهان آپارتمانی (زیرگروه امور باغی)پایه هشتم1محمدهادی حدادی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4آموزش سیاه قلم (زیرگروه هنرهای تجمسمی)پایه هفتم1وحید عزیزی نصرآبادی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4آموزش سیاه قلم (زیرگروه هنرهای تجمسمی)پایه هشتم1وحید عزیزی نصرآبادی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4آموزش آفیس (زیرگروه فناوری اطلاعات)پایه هفتم1حسن کاظمی تبار دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4آموزش آفیس (زیرگروه فناوری اطلاعات)پایه هشتم1هادی بهرامی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4آموزش آفیس (زیرگروه فناوری اطلاعات)پایه نهم2حسن کاظمی تبار دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4آموزش ساخت مصنوعات چوبی(زیرگروه صنعت،چوب و کاغذ)پایه هشتم2امیرهمایون سوهانی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4کارگاه خلاقیت (ساخت دست سازه الکترونیکی و مکانیکی)پایه هفتم1محمدهادی حدادی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4کارگاه خلاقیت (ساخت دست سازه الکترونیکی و مکانیکی)پایه هشتم1محمدهادی حدادی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4کارگاه مکانیک خودرو (آموزش مهارتهای اولیه تعمیر و)پایه نهم1علیرضا قلعه ئی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان پسرانه سما 1نقاشی،طراحی و خوشنویسی در سطوح مختلفسوم ابتدایی2رضا نجفی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان پسرانه سما 1کار با آبرنگ،چوب،سنگ،ماکت سازی،تکنیک های نقاشیچهارم ابتدایی3رضا نجفی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5کارگاه چوبپایه هفتم2مسلم قرایی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5کارگاه ترسیم فنیپایه هفتم2مسلم قرایی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5کارگاه کولاژ و نقاشی پشت شیشهپایه هفتم2مسلم قرایی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5کارگاه کاشی شکسته (موزاییک)پایه هفتم2مسلم قرایی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5کارگاه معرقپایه هشتم2مسلم قرایی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5کارگاه جعبه سازیپایه هشتم2مسلم قرایی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5عکاسی دیجیتالپایه هشتم2مسلم قرایی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5کارگاه لایت باکسپایه نهم2مسلم قرایی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5فتوشاپ و ویرایش عکسپایه نهم2مسلم قرایی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5کارگاه قالبگیریپایه نهم2مسلم قرایی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5کارگاه شیشه های تزئینیپایه نهم2مسلم قرایی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5کارگاه سفالپایه هشتم2مسلم قرایی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره دوم پسرانه سما اندیشهگرافیک رایانهپایه دهم90محمد کاظم حیدری دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1گرافیک پایه هفتم2میثم شاهد دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1گرافیک پایه هشتم2میثم شاهد دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1گرافیک پایه نهم2میثم شاهد دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3هنرهای دستی (آموزش بدلیجات، کاشی دست ساز)پایه دهم2لادن ترابی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3بازیگری تئاتر (در فضای مجازی)پایه دهم2آناهیتا ولیان دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3آموزش تزئینات جعبه و سینی ، گل کریستالییازدهم2لادن ترابی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3سازه های مهندسی معمارییازدهم2آناهیتا ولیان دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1دوخت کیف وکوله پارچه ایپایه نهم2زینب جامه بزرگی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1ساخت زیورآلات باسنگهای تزئینیپایه هشتم2زینب جامه بزرگی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1دوخت کیف پول, موبایل و جاسوئیچی با چرمپایه هفتم2زینب جامه بزرگی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1خیاطی(دوخت لوزام آشپزخانه)پایه هشتم2زینب جامه بزرگی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1ساخت آینه با کاشیهای تزئینیپایه نهم2زینب جامه بزرگی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3سفالگریپایه هفتم2جلال عالم رجبی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3سفالگریپایه هشتم2جلال عالم رجبی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3سفالگریپایه نهم2جلال عالم رجبی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1سفالگری و صنایع دستیپایه دهم2رسول نادعلیزاده دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1سفالگری و صنایع دستییازدهم2رسول نادعلیزاده دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6سفالگری و صنایع دستیپایه هفتم2رسول نادعلیزاده دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6سفالگری و صنایع دستیپایه هشتم2رسول نادعلیزاده دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6سفالگری و صنایع دستیپایه نهم2رسول نادعلیزاده دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6کاربا چوب (معرق)پایه هفتم2ابوالفضل کریمی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6کاربا فلز (قلم زنی)پایه هشتم2ابوالفضل کریمی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6کامپیوتر (ICDL)پایه هفتم2حسین آقاجانی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6کامپیوتر (ICDL)پایه هشتم2حسین آقاجانی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6کامپیوتر (ICDL)پایه نهم2حسین آقاجانی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6کارگاه آموزش برقپایه نهم2ابوالفضل کریمی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3پرورش گل و گیاهپایه هفتم2امینی زاده دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3پرورش گل و گیاهپایه هشتم2امینی زاده دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3پرورش گل و گیاهپایه نهم2امینی زاده دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3نمایش خلاقپایه هفتم2حامد حاجیان دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3نمایش خلاقپایه هشتم2حامد حاجیان دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3نمایش خلاقپایه نهم2حامد حاجیان دانلود دانلود

استان: خراسان جنوبی

 خراسان جنوبیطبس دبستان دخترانه سماآموزش ویندوز دانش آموزان پایه ششمپنجم ابتدایی1 منتظریان دانلود دانلود
 خراسان جنوبیطبس دبستان پسرانه سمامبانی کامپیوتر و مقدماتی ویندوزششم ابتدایی2زهره اشرفیان دانلود دانلود
 خراسان جنوبیقائنات دبستان دخترانه سماایفای نقشاول ابتدایی2عاطفه بنائی دانلود دانلود
 خراسان جنوبیقائنات دبستان دخترانه سمادست ورزی-تلفیق با ریاضیدوم ابتدایی1عالیه قربان زاده دانلود دانلود
 خراسان جنوبیقائنات دبستان دخترانه سماهنرهای دستی-کار با نمدسوم ابتدایی1زهره ظفری دانلود دانلود
 خراسان جنوبیقائنات دبستان دخترانه سماصنایع غذایی-آشپزیسوم ابتدایی1نسرین سادات کاظم نیا دانلود دانلود
 خراسان جنوبیقائنات دبستان دخترانه سمامهارت کلامیچهارم ابتدایی1مهسا قناد دانلود دانلود
 خراسان جنوبیقائنات دبستان دخترانه سماانواع دوختپنجم ابتدایی1صغری خباز دانلود دانلود
 خراسان جنوبیقائنات دبستان دخترانه سمامهارت اشپزیپیش دبستان1عالیه سادات کاظم نیا دانلود دانلود

استان: خراسان رضوی

 خراسان رضویتربت حيدريهدبیرستان دوره اول دخترانه سمابرگزاری کلاس کار با چرم و درست کردن کیفهای پول پایه هشتم4الهه پورعلی دانلود دانلود
 خراسان رضویتربت حيدريهدبیرستان دوره اول دخترانه سمابرگزاری کلاس میوه آرایی و سفره آرایی جهت دخترانپایه هشتم2 مهدیه یزدیان دانلود دانلود
 خراسان رضویسبزواردبستان دخترانه سما 2صنایع دستیششم ابتدایی2مریم کفاش دانلود دانلود
 خراسان رضویسبزواردبستان دخترانه سما 2صنایع دستیپنجم ابتدایی2ناهید خسروجردی دانلود دانلود
 خراسان رضویسبزواردبستان دخترانه سما 2صنایع دستیچهارم ابتدایی2مریم کفاش دانلود دانلود
 خراسان رضویسبزواردبیرستان دوره دوم پسرانه سماخوشنویسیپایه دهم2حسن کوشکی دانلود دانلود
 خراسان رضویسبزواردبیرستان دوره اول دخترانه سما 4هنرهای تجسمیپایه نهم2مهشید نجفی دانلود دانلود
 خراسان رضویقوچان دبستان دخترانه سماهنرهای تجسمی - خوشنویسی مقدماتی دوم ابتدایی1خیرالنساء براتی دانلود دانلود
 خراسان رضویقوچان دبستان دخترانه سماهنرهای تجسمی - خوشنویسی مقدماتی سوم ابتدایی1خیرالنساء براتی دانلود دانلود
 خراسان رضویقوچان دبستان دخترانه سماهنرهای تجسمی - خوشنویسی مقدماتی اول ابتدایی1خیرالنساء براتی دانلود دانلود
 خراسان رضویقوچان دبستان دخترانه سمارشته طراحی دوخت - دوزنده کیف پارچه ایپنجم ابتدایی1الهام حمزه کانلوئی دانلود دانلود
 خراسان رضویقوچان دبستان پسرانه سماآشنایی با مقدمات برق کار ساختمانششم ابتدایی1محمد شهبازی محب سراج دانلود دانلود
 خراسان رضویقوچان دبستان پسرانه سماآشنایی با مقدمات برق کار ساختمانپنجم ابتدایی1محمد شهبازی محب سراج دانلود دانلود
 خراسان رضویقوچان دبستان پسرانه سماآشنایی با مقدمات برق کار ساختمانچهارم ابتدایی1محمد شهبازی محب سراج دانلود دانلود
 خراسان رضویقوچان دبیرستان دوره اول دخترانه سماآشنایی بامقدمات برقپایه هفتم2محمد شهبازی دانلود دانلود
 خراسان رضویقوچان دبیرستان دوره اول دخترانه سماآشنایی بامقدمات برقپایه هشتم2محمد شهبازی دانلود دانلود
 خراسان رضویقوچان دبیرستان دوره اول دخترانه سماآشنایی بامقدمات برقپایه نهم2محمد شهبازی دانلود دانلود
 خراسان رضویقوچان دبیرستان پسرانه سما دوره اولصنعت-برقپایه هفتم1محسن قلی زادگان دانلود دانلود
 خراسان رضویقوچان دبیرستان دوره دوم پسرانه سماتعمیرلوازم خانگییازدهم1محسن قلی زادگان دانلود دانلود
 خراسان رضویقوچان دبیرستان دوره دوم پسرانه سماتعمیرلوازم خانگیپایه دهم1محسن قلی زادگان دانلود دانلود
 خراسان رضویقوچان دبیرستان دوره اول دخترانه سماصنايع دستي*سازنده توليدات چرمي دست دوزپایه هفتم2سمانه غزال دانلود دانلود
 خراسان رضویقوچان دبیرستان دوره اول دخترانه سماصنايع دستي*سازنده توليدات چرمي دست دوزپایه هشتم2سمانه غزال دانلود دانلود
 خراسان رضویقوچان دبیرستان دوره اول دخترانه سماصنايع دستي*سازنده توليدات چرمي دست دوزپایه نهم2سمانه غزال دانلود دانلود
 خراسان رضویگناباددبستان دخترانه سماهنرهاي تجسمي ( نقاشي و رنگ روغن ) پنجم ابتدایی5مهديه مهديزاده دانلود دانلود
 خراسان رضویگناباددبستان دخترانه سماهنرهاي دستي ( سازه گل هاي چرمي ،ميوه هاي خميري سوم ابتدایی2زكيه سادات صدر دانلود دانلود
 خراسان رضویگناباددبستان دخترانه سماهنرهاي دستي ( سازه گل هاي چرمي ،ميوه هاي خميري اول ابتدایی2سمانه مباشر دانلود دانلود
 خراسان رضویگناباد دبستان پسرانه سماطراحی وکاردستیاول ابتدایی3الهه زاهدی فر دانلود دانلود
 خراسان رضویگناباد دبستان پسرانه سماطراحی وکاردستیدوم ابتدایی3الهه زاهدی فر دانلود دانلود
 خراسان رضویگناباد دبستان پسرانه سماطراحی وکاردستیسوم ابتدایی3الهه زاهدی فر دانلود دانلود
 خراسان رضویگناباد دبستان پسرانه سماکامپیوتراول ابتدایی3مرضیه صباغیان دانلود دانلود
 خراسان رضویگناباد دبستان پسرانه سماکامپیوتردوم ابتدایی3مرضیه صباغیان دانلود دانلود
 خراسان رضویگناباد دبستان پسرانه سماکامپیوترسوم ابتدایی2مرضیه صباغیان دانلود دانلود
 خراسان رضویگناباد دبستان پسرانه سماکامپیوترچهارم ابتدایی2مرضیه صباغیان دانلود دانلود
 خراسان رضویگناباد دبستان پسرانه سماکار بانمد وچرمدوم ابتدایی2نسترن شهنواز دانلود دانلود
 خراسان رضویگناباد دبستان پسرانه سماکار بانمد وچرمچهارم ابتدایی2نسترن شهنواز دانلود دانلود
 خراسان رضویگناباددبیرستان دوره اول دخترانه سمارشته صنایع دستی پایه هفتم2نسیم تقی زاده دانلود دانلود
 خراسان رضویگناباددبیرستان دوره اول دخترانه سمافناوری اطلاعات پایه هفتم1فهیمه غفاریان دانلود دانلود
 خراسان رضویگناباددبیرستان دوره اول دخترانه سمافناوری اطلاعات پایه نهم1فهیمه غفاریان دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 4رایانه کار درجه 1 و 2ششم ابتدایی1مریم دقتی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان پسرانه سما 1خلاقیت در کاردستی (پایه دوم)دوم ابتدایی1سمیراشرفه دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان پسرانه سما 1ملیله کاغذی (پایه سوم)سوم ابتدایی1سمیرا شرفه دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان پسرانه سما 1کاردستی با بازیافتی ها(پایه چهارم)چهارم ابتدایی1سمیرا شرفه دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان پسرانه سما 1سفالگری (پایه پنجم)پنجم ابتدایی1سمیرا شرفه دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان پسرانه سما 1چرم دوزی به روش دستی و عکاسی(پایه ششم)ششم ابتدایی1سمیرا شرفه دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 6نمد دورزيچهارم ابتدایی1عباسی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 6نمد دورزيپنجم ابتدایی1جعفرزاده-علایی-توفیقی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 6كارو فناوريششم ابتدایی1براتی - امیرآبادیزاده دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 6سفالگريپنجم ابتدایی1فهیمه عباسی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 6نقاشي و طراحي روي شيشه پنجم ابتدایی1عباسی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان پسرانه سما 1آموزش ساخت تابلوهای تزئینی با وسایل دور ریختنی اولاول ابتدایی1سمیرا شرفه دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 4آشپزیششم ابتدایی1مریم دقتی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 4کار با نمدششم ابتدایی1مریم دقتی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان پسرانه سما 3هنرهای دستی - نقاشی روی سفالسوم ابتدایی2ضحی زندیه دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان پسرانه سما 3هنرهای دستی - نقاشی روی شیشهدوم ابتدایی2ضحی زندیه دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان پسرانه سما 3زیر رشته تلفیقی - بازارچه فروشاول ابتدایی2فاطمه عبدلله زاده-مریم اسفندیاری-حمیده حسینی نژاد-سکینه حسین زاده دانلود دانلود
 خراسان رضوینيشابوردبیرستان دوره دوم دخترانه سمادوخت کیف زنانه چرم دوزیپایه دهم2 سهیلا جمالی دانلود دانلود
 خراسان رضوینيشابوردبیرستان دوره دوم دخترانه سماعروسک دوزپایه دهم2 سهیلا جمالی دانلود دانلود
 خراسان رضوینيشابوردبستان پسرانه سمادوره آفیساول ابتدایی1 امینی دانلود دانلود

استان: خوزستان

 خوزستاناميديه دبیرستان دوره اول سماآموزش رایانه درجه 2پایه هفتم2جواد باولی بهمئی دانلود دانلود
 خوزستانبهبهان دبستان پسرانه سماآموزش هنرهای تجسمی -پایه اولاول ابتدایی1 محبوبی دانلود دانلود
 خوزستانبهبهان دبستان پسرانه سماکامپیوتر مقدماتی -پایه دومدوم ابتدایی1 رعنا ابوعلی دانلود دانلود
 خوزستانبهبهان دبستان پسرانه سماآموزش خطاطی-پایه دومدوم ابتدایی1 مشهدی نژاد دانلود دانلود
 خوزستانبهبهان دبستان پسرانه سماکامپیوتر پیشرفته-پایه چهارم چهارم ابتدایی1سارا مقدم دانلود دانلود
 خوزستانبهبهان دبستان پسرانه سماموسیقی-پایه چهارم چهارم ابتدایی1نیما تدین دانلود دانلود
 خوزستانبهبهان دبستان پسرانه سمارنگ آمیزی و طراحی روی دیوار-پایه پنجمپنجم ابتدایی1عارف بهمئی دانلود دانلود
 خوزستانبهبهان دبستان پسرانه سماظریف بری با چوب-پایه ششمششم ابتدایی1 ابوعلی دانلود دانلود
 خوزستاندزفول دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1آموزش ICDLپایه دهم6مهرداد شجاعی مهر دانلود دانلود
 خوزستانشوشتردبستان دخترانه سمارشته صنایع دستی با زیرگروه سازنده تولیدات چرمی دستپنجم ابتدایی2زینب درویشی اصل دانلود دانلود
 خوزستانشوشتردبستان دخترانه سماهنرهای تجسمی با زیرگروه خوشنویسی، نقاشی ایرانی،نقااول ابتدایی2زینب درویشی اصل دانلود دانلود
 خوزستانشوشتردبستان دخترانه سماهنرهای تجسمی با زیرگروه خوشنویسی، نقاشی ایرانی،نقادوم ابتدایی2زینب درویشی اصل دانلود دانلود
 خوزستانشوشتردبستان دخترانه سماهنرهای تجسمی با زیرگروه خوشنویسی، نقاشی ایرانی،نقاسوم ابتدایی2زینب درویشی اصل دانلود دانلود
 خوزستانشوشتردبستان دخترانه سماهنرهای تجسمی با زیرگروه خوشنویسی، نقاشی ایرانی،نقاچهارم ابتدایی2زینب درویشی اصل دانلود دانلود
 خوزستانشوشتردبستان دخترانه سماهنرهای تجسمی با زیرگروه خوشنویسی، نقاشی ایرانی،نقاسوم ابتدایی2زینب درویشی اصل دانلود دانلود
 خوزستانشوشتردبستان دخترانه سماهنرهای تجسمی با زیرگروه خوشنویسی، نقاشی ایرانی،نقاپنجم ابتدایی2زینب درویشی اصل دانلود دانلود
 خوزستانشوشتردبستان دخترانه سمارشته طراحی دوخت دوزنده کیف پارچه ای،عروسک سازیششم ابتدایی2زینب درویشی اصل دانلود دانلود
 خوزستانشوشتردبستان دخترانه سمارشته طراحی دوخت دوزنده کیف پارچه ای،عروسک سازیچهارم ابتدایی2زینب درویشی اصل دانلود دانلود
 خوزستانشوشتردبستان پسرانه سماهنرهای تجسمی با زیرگروه خوشنویسی، نقاشی ایرانی،نقاسوم ابتدایی1مژده عسکری دانلود دانلود
 خوزستانشوشتردبستان پسرانه سماهنرهای تجسمی با زیرگروه خوشنویسی، نقاشی ایرانی،نقاچهارم ابتدایی1مژده عسکری دانلود دانلود
 خوزستانشوشتردبستان پسرانه سماهنرهای تجسمی با زیرگروه خوشنویسی، نقاشی ایرانی،نقاپنجم ابتدایی1مژده عسکری دانلود دانلود
 خوزستانشوشتردبستان پسرانه سمارشته فناوری اطلاعات با زیرگروه آموزش الکترونیکی،آمپنجم ابتدایی3طیبه روشنا دانلود دانلود
 خوزستانشوشتردبیرستان دوره اول پسرانه سمارشته صنایع دستی با زیرگروه تولیدات چرمی دست دوز و پایه هشتم2زینب درویشی اصل دانلود دانلود
 خوزستانشوشتردبیرستان دوره اول پسرانه سمارشته فناوری اطلاعات بازیرگروه آموزش الکترونیکی آموپایه هفتم4زینب درویشی اصل دانلود دانلود

استان: زنجان

 زنجانابهردبیرستان دوره اول دخترانه سمانقاشی روی پارچه و سفالپایه هفتم2کارشناس هنر دانلود دانلود
 زنجانابهردبیرستان دوره اول پسرانه سماآموزش آفیسپایه هفتم2مهندس سعیده جلیلی دانلود دانلود
 زنجانابهردبیرستان دوره اول پسرانه سمارایانه کار درجه 1و2پایه هشتم2مهندس سعیده جلیلی دانلود دانلود
 زنجانابهردبیرستان دوره اول پسرانه سمابرنامه نویسی بازی های رایانه ایپایه نهم2مهندس سعیده جلیلی دانلود دانلود
 زنجانابهردبستان دخترانه سماصنایع دستیچهارم ابتدایی1زهرا حسنی دانلود دانلود
 زنجانابهردبستان دخترانه سماصنایع دستیپنجم ابتدایی1زهرا حسنی دانلود دانلود
 زنجانابهردبستان دخترانه سماهنرهای دستیششم ابتدایی2زهرا حسنی دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماخوشنویسی مقدماتیدوم ابتدایی14فرزانه شمدانی دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماخوشنویسی مقدماتیسوم ابتدایی14فرزانه شمدانی دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماخوشنویسی مقدماتیچهارم ابتدایی14فرزانه شمدانی دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماخوشنویسی مقدماتیچهارم ابتدایی14فرزانه شمدانی دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماخوشنویسی مقدماتیپنجم ابتدایی14فرزانه شمدانی دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماخوشنویسی مقدماتیششم ابتدایی14فرزانه شمدانی دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماعروسک سازیاول ابتدایی1 پروین گنج خانلو دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماعروسک سازیچهارم ابتدایی1 پروین گنج خانلو دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماعروسک سازیسوم ابتدایی1 پروین گنج خانلو دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماجعبه های تزئینی و کاربردی(کارتوناژ)چهارم ابتدایی1 پروین گنج خانلو دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماجعبه های تزئینی و کاربردی(کارتوناژ)پنجم ابتدایی1 پروین گنج خانلو دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان پسرانه سماطراح و نقاش سياه قلم كارپنجم ابتدایی1حسن شامي دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماکارگاه خلاقپنجم ابتدایی1 پروین گنج خانلو دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماکارگاه خلاقپنجم ابتدایی1 پروین گنج خانلو دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماکارگاه خلاقسوم ابتدایی1 پروین گنج خانلو دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماکارگاه خلاقاول ابتدایی1 پروین گنج خانلو دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماکارگاه خلاقاول ابتدایی1 پروین گنج خانلو دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماکارگاه خلاقاول ابتدایی1 پروین گنج خانلو دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماکارگاه خلاقاول ابتدایی1 پروین گنج خانلو دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماکارگاه خلاقچهارم ابتدایی1 پروین گنج خانلو دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماکارگاه خلاقدوم ابتدایی1 پروین گنج خانلو دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماکارگاه خلاقدوم ابتدایی1 پروین گنج خانلو دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبیرستان دوره دوم دخترانه سماعکاسیپایه دهم2رعنا توانا دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبیرستان دوره دوم دخترانه سماطراحی و دکوراسیون داخلیپایه دهم2میترا حاجی علی عسگری دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبیرستان دوره دوم دخترانه سماسفره آرایی مجالسپایه دهم2زینب نبی لو دانلود دانلود

استان: فارس

 فارسآباده دبیرستان دوره دوم دخترانه سماخوشنویسی باخودکار به شیوه خط نستعلیقیازدهم2راحله حیدرپناه دانلود دانلود
 فارسآباده دبستان دخترانه سماسازنده زیور آلات سفالیششم ابتدایی2 وحیدی دانلود دانلود
 فارسآباده دبستان دخترانه سماکشت گل وگیاهششم ابتدایی2 وحیدی دانلود دانلود
 فارسآباده دبیرستان دوره اول دخترانه سمامنبت کار با چاقو روی چوبپایه هفتم2الهه نظری دانلود دانلود
 فارسآباده دبستان پسرانه سما آموزش عمومی کشاورزیچهارم ابتدایی2خانم رحیمی دانلود دانلود
 فارسشيرازدبستان پسرانه سما خلاقیت در درس علومپنجم ابتدایی3مرجان موسوی دانلود دانلود
 فارسشيرازدبستان پسرانه سما اخبار صبحگاهی کلاس ششمششم ابتدایی1خدیجه غلامی دانلود دانلود
 فارسشيرازدبستان پسرانه سما اخبار صبحگاهی کلاس ششمسوم ابتدایی1نجمه شهربابکی دانلود دانلود
 فارسشيرازدبیرستان دوره اول دخترانه سماخشک کردن میوهپایه هفتم2زیبا نیک‌رأی دانلود دانلود
 فارسلاردبیرستان دوره اول دخترانه سمانقطه کوبی پایه نهم2 زهرا طارمی زاده دانلود دانلود
 فارسلاردبیرستان دوره اول دخترانه سمامهارتicdl مقدماتیپایه هشتم2فاطمه طارمی زاده دانلود دانلود
 فارسلاردبیرستان دوره اول دخترانه سمابافتنی باکامواپایه نهم2اطهر سرگران دانلود دانلود
 فارسلاردبیرستان دوره اول دخترانه سماکارباچرمپایه هشتم2الهه خاوند دانلود دانلود
 فارسلاردبیرستان دوره اول دخترانه سماآیینه کاریپایه هشتم3زهرا طارمی زاده دانلود دانلود
 فارسلاردبیرستان دوره اول دخترانه سماساخت ابا ژ ور چوبیپایه نهم2زهرا طا رمی زاده دانلود دانلود
 فارسلاردبیرستان دوره اول دخترانه سماپادری با کامواپایه هفتم2زهرا طارمی زاده دانلود دانلود
 فارسلاردبیرستان دوره اول دخترانه سمانقاشی روی شیشه(ویترای)پایه هفتم2زهرا طارمی زاده دانلود دانلود
 فارسلاردبیرستان دوره اول دخترانه سمامرواریدبافیپایه هشتم2الهه خاوند دانلود دانلود
 فارسلاردبیرستان دوره اول دخترانه سماکاربانمدپایه نهم2الهه خاوند دانلود دانلود
 فارسمرودشت دبستان دخترانه سمامهارت تابلو فرشششم ابتدایی2صدیقه عباسی دانلود دانلود
 فارسمرودشت دبستان دخترانه سمامهارت خیاطیپنجم ابتدایی2فاطمه فلاحی دانلود دانلود
 فارسمرودشت دبیرستان دوره دوم دخترانه سماخیاطیپایه دهم2فاطمه فلاحی دانلود دانلود
 فارسمرودشت دبیرستان دوره دوم دخترانه سماقالیبافی یازدهم2صدیقه عباسی دانلود دانلود
 فارسمرودشت دبیرستان دوره اول دخترانه سماخیاطیپایه نهم2فاطمه فلاحی دانلود دانلود
 فارسمرودشت دبیرستان دوره اول دخترانه سماقالیبافیپایه نهم2صدیقه عباسی دانلود دانلود

استان: قزوین

 قزوینتاكستان دبستان پسرانه سما کلاس موسیقی برای پایه اولاول ابتدایی30پریدخت اسلامی دانلود دانلود
 قزوینتاكستان دبستان پسرانه سما کلاس موسیقی برای نوآموزان پیش دبستانیپیش دبستان1پریدخت اسلامی دانلود دانلود
 قزوینتاكستان دبیرستان دوره اول دخترانه سماسازنده زیورآلات سفالیپایه هفتم2 رویا رحمتی دانلود دانلود

استان: كردستان

 كردستانسنندج دبستان دخترانه سماهنرهای دستیپنجم ابتدایی1 شیوا مجیدی دانلود دانلود
 كردستانسنندج دبستان دخترانه سماهنرهای دستیپنجم ابتدایی1 شیوا مجیدی دانلود دانلود
 كردستانسنندج دبستان دخترانه سماهنرهای دستیچهارم ابتدایی1 شیوا مجیدی دانلود دانلود
 كردستانسنندج دبستان دخترانه سماهنرهای دستیسوم ابتدایی1 شیوا مجیدی دانلود دانلود
 كردستانسنندج دبستان دخترانه سماهنرهای دستیدوم ابتدایی1 شیوا مجیدی دانلود دانلود
 كردستانسنندج دبستان دخترانه سماهنرهای دستیاول ابتدایی1 شیوا مجیدی دانلود دانلود
 كردستانسنندج دبیرستان دوره اول پسرانه سما آموزش رباتیکپایه هفتم2 بهرامی دانلود دانلود

استان: كرمان

 كرمانكرمان دبستان دخترانه سماساخت پادری پوم پوم پنجم ابتدایی1فاطمه سعید دانلود دانلود
 كرمانكرمان دبیرستان دوره اول دخترانه سما آموزش خیاطی مقدماتیپایه هفتم1فروغ کاظمی زاده دانلود دانلود
 كرمانكرمان دبیرستان دوره اول دخترانه سما آموزش خیاطی مقدماتیپایه هشتم1فروغ کاظمی زاده دانلود دانلود
 كرمانكرمان دبیرستان دوره اول دخترانه سما آموزش خیاطی مقدماتیپایه نهم1فروغ کاظمی زاده دانلود دانلود
 كرمانكرمان دبستان دخترانه سماساخت تولیدات چرمی دست دوز سوم ابتدایی1نجمه حاجی زاده و مبینا جاوید دانلود دانلود
 كرمانكرمان دبستان دخترانه سمامعرق کاری با چوبچهارم ابتدایی1محدثه حسنی سعدی دانلود دانلود
 كرمانكرمان دبستان دخترانه سماخوشنویسی سوم ابتدایی1مهلا مسجدی دانلود دانلود
 كرمانكرمان دبستان پسرانه سما طراحی و دوختسوم ابتدایی1حمیده ایرانمنش - عفت شاهمرادی - مطهره یزدی زاده دانلود دانلود

استان: كرمانشاه

 كرمانشاهكرمانشاه دبیرستان دوره دوم دخترانه سماکاربرد رایانه ICDL1,2یازدهم2شیوا پیرایش دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبیرستان دوره دوم دخترانه سماکاربرد رایانه ICDL1,2پایه دهم3شیوا پیرایش دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبیرستان دوره دوم دخترانه سمادوره عکاسیپایه دهم1آذر باباجانی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبیرستان دوره دوم دخترانه سمادوره عکاسییازدهم3محمد معین مساحی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبستان دخترانه سما 1کمک های اولیهششم ابتدایی3خانم کریمی -جواد الماسی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبستان دخترانه سما 1آموزش و پرورش سبزی و صیفی به روش هیدرو پونیکششم ابتدایی3استاد تیموری - آقای سید معصومی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبستان دخترانه سما 2رایانه کار درجه 1 و 2پیش دبستان1 آزمونگر ارشاد اسلامی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبستان دخترانه سما 2رایانه کار درجه 1 و 2اول ابتدایی1 آزمونگر ارشاد اسلامی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبستان دخترانه سما 2رایانه کار درجه 1 و 2دوم ابتدایی1 آزمونگر ارشاد اسلامی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبستان دخترانه سما 2رایانه کار درجه 1 و 2سوم ابتدایی1 آزمونگر ارشاد اسلامی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبستان دخترانه سما 2رایانه کار درجه 1 و 2چهارم ابتدایی1 آزمونگر ارشاد اسلامی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبستان دخترانه سما 1نقاشی روی سفالدوم ابتدایی3مریم محمدی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبستان دخترانه سما 1نقاشی روی شیشهپنجم ابتدایی3مریم محمدی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبستان دخترانه سما 1عکاسی عمومی(آنالوگ)ششم ابتدایی3فاطمه بیگلری دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبستان دخترانه سما 1عروسک دوزیپنجم ابتدایی3مریم محمدی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبیرستان دوره دوم پسرانه سمارایانه کار درجه 2پایه دهم4اهورا جعفری دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبیرستان دوره دوم پسرانه سمارایانه کار درجه 1یازدهم4اهورا جعفری دانلود دانلود

استان: كهگيلويه وبويراحمد

 كهگيلويه وبويراحمدیاسوجدبستان پسرانه سما پرورش گیاهان آپارتمانیپیش دبستان1زهراکرمی زاده-السابرکتی دانلود دانلود
 كهگيلويه وبويراحمدیاسوجدبستان پسرانه سما نمایشدوم ابتدایی1زهراکرمی زاده دانلود دانلود
 كهگيلويه وبويراحمدیاسوجدبستان پسرانه سما کلاسهای آفیسششم ابتدایی1سعادت رسام-سمانه صیادی دانلود دانلود
 كهگيلويه وبويراحمدیاسوجدبستان پسرانه سما نقشه کشیششم ابتدایی1سعادت رسام-سمانه صیادی دانلود دانلود
 كهگيلويه وبويراحمدیاسوجدبستان پسرانه سما سفالگریدوم ابتدایی1زهراکرمی زاده-السابرکتی دانلود دانلود
 كهگيلويه وبويراحمدیاسوجدبستان پسرانه سما نقاشی بارنگ روغن وآبرنگسوم ابتدایی1زهراکرمی زاده-السابرکتی دانلود دانلود
 كهگيلويه وبويراحمدیاسوجدبستان پسرانه سما مهارت در ریاضی وحل مسئلهششم ابتدایی5سعادت رسام-سمانه صیادی دانلود دانلود
 كهگيلويه وبويراحمدیاسوجدبیرستان دوره اول دخترانه سما آموزش آشپزیپایه هشتم2افروز فتحی دانلود دانلود
 كهگيلويه وبويراحمدیاسوجدبیرستان دوره اول دخترانه سما پرورش گل و گیاه پایه هفتم1افروز فتحی و نرگس مختاری دانلود دانلود
 كهگيلويه وبويراحمدیاسوجدبیرستان دوره اول دخترانه سما رباتیکپایه هفتم2مرضیه کیانی سروک دانلود دانلود
 كهگيلويه وبويراحمدیاسوجدبستان پسرانه سما تراریمسوم ابتدایی1زهراکرمی زاده-السابرکتی دانلود دانلود
 كهگيلويه وبويراحمدیاسوجدبستان پسرانه سما تشریح ماهیاول ابتدایی1مهرانگیز پیکر دانلود دانلود
 كهگيلويه وبويراحمدیاسوجدبستان پسرانه سما سلزه های ماکارونیششم ابتدایی1زهره جهانشاهی-مهرانگیز پیکر-الهام محمدی دانلود دانلود

استان: گلستان

 گلستانآزادشهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبدصنایع غذایی:هنر آشپزی شامل پخت نان، تهیه دسر،پخت کپایه دهم6آمنه امانی کلته دانلود دانلود
 گلستانآزادشهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبدصنایع غذایی:هنر آشپزی شامل پخت نان، تهیه دسر،پخت کیازدهم6ملیحه محبی دانلود دانلود
 گلستانگرگان دبیرستان دوره اول دخترانه سماصنایع دستیپایه هفتم2سارا شاکری دانلود دانلود
 گلستانگرگان دبیرستان دوره اول دخترانه سماپرورش قارچپایه هشتم1یوسفی نژاد دانلود دانلود

استان: گیلان

 گیلانآستارادبیرستان دوره اول دخترانه سماچرم دوزیپایه هفتم1مهسا مناف زاده دانلود دانلود
 گیلانآستارادبیرستان دوره اول دخترانه سماچرم دوزیپایه هشتم1مهسا مناف زاده دانلود دانلود
 گیلانآستارادبیرستان دوره اول دخترانه سماجعبه سازیپایه هفتم1مهسا مناف زاده دانلود دانلود
 گیلانبندر انزلي دبستان دخترانه سمارشته صنایع دستی مهارت نقاشی ایرانیپنجم ابتدایی1نسیم صیاددخت دانلود دانلود
 گیلانرشت دبیرستان دوره اول پسرانه سما مبانی کامپیوتروبرنامه نویسی جهت پایه هشتم و نهمپایه هشتم4عاطفه مینویی دانلود دانلود
 گیلانرشت دبیرستان دوره اول پسرانه سما مبانی کامپیوتروبرنامه نویسی جهت پایه هشتم و نهمپایه نهم4عاطفه مینویی دانلود دانلود
 گیلانرشت دبیرستان دوره اول پسرانه سما رباتیک و مبانی برق جهت پایه هفتم،هشتم و نهمپایه هفتم4علی ندافیان دانلود دانلود
 گیلانرشت دبیرستان دوره اول پسرانه سما رباتیک و مبانی برق جهت پایه هفتم،هشتم و نهمپایه هشتم4علی ندافیان دانلود دانلود
 گیلانرشت دبیرستان دوره اول پسرانه سما رباتیک و مبانی برق جهت پایه هفتم،هشتم و نهمپایه نهم4علی ندافیان دانلود دانلود
 گیلانرشت دبستان پسرانه سما پایه دوم :سفالگری بدون چرخدوم ابتدایی45زهرا ظفری-رقیه دهقانی- نرجس خاتون نعمتی- مریم رفیعی دانلود دانلود
 گیلانرشت دبستان پسرانه سما پایه چهارم : ساخت انواع مدارهای الکتریکیچهارم ابتدایی45مهرناز رجبی-زهرا سلیمانی-فلاح میرمودب پور-فیروزه نجاری دانلود دانلود
 گیلانلاهيجاندبیرستان دوره دوم پسرانه سمادوره آموزشی مهارت های چند گانه کامپیوتر icdl1 , 2یازدهم120اللهیار نخعی دانلود دانلود
 گیلانلاهيجاندبیرستان دوره دوم پسرانه سمادوره آموزش سخت افزار کامپیوتر و لپ تاپیازدهم80اللهیار نخعی دانلود دانلود
 گیلانلاهيجاندبیرستان دوره دوم دخترانه سماآموزش نمد دوزی (انواع کیف وساک و....)یازدهم2سارا محرمی دانلود دانلود
 گیلانلاهيجاندبیرستان دوره دوم دخترانه سماآموزش نمد دوزی (انواع کیف وساک و....)پایه دهم2سارا محرمی دانلود دانلود
 گیلانلاهيجاندبیرستان دوره اول دخترانه سما1-آموزش و پرورش گیاهان آپارتمانی2-اموزش تراریومپایه هشتم5 طناز فلاح کاظمی دانلود دانلود

استان: لرستان

 لرستانبروجرددبیرستان دوره دوم پسرانه سماآموزش مکانیک خودروپایه دهم4مهدی زارع دانلود دانلود
 لرستانخرم آباددبستان دخترانه سمایادگیری انواع دوخت، ساخت عروسکهای نمایشی،بافتنیششم ابتدایی1سحر توکلی دانلود دانلود
 لرستانخرم آباددبستان دخترانه سماآموزش مهارت خودیاری ( پایه اول و دوم ابتدایی)اول ابتدایی1سحر توکلی دانلود دانلود
 لرستانخرم آباددبستان دخترانه سماآموزش مهارت خودیاری ( پایه اول و دوم ابتدایی)دوم ابتدایی1سحر توکلی دانلود دانلود
 لرستانخرم آباددبستان دخترانه سماآموزش موسیقی پایه (پایه سوم -چهارم -پنجم)سوم ابتدایی1بهزاد پاکدل دانلود دانلود
 لرستانخرم آباددبستان دخترانه سماآموزش موسیقی پایه (پایه سوم -چهارم -پنجم)چهارم ابتدایی1بهزاد پاکدل دانلود دانلود
 لرستانخرم آباددبستان دخترانه سماآموزش موسیقی پایه (پایه سوم -چهارم -پنجم)پنجم ابتدایی1بهزاد پاکدل دانلود دانلود
 لرستانخرم آباددبیرستان دوره دوم دخترانه سمانقاشیه شیشه و سفال پایه دهم2مریم نورمحمدی دانلود دانلود
 لرستانخرم آباددبیرستان دوره اول دخترانه سما خوشنویسی با خودکار و نستعلیق پایه هفتم2مریم نور محمدی دانلود دانلود
 لرستانخرم آباددبیرستان دوره اول دخترانه سما طراحی و نقاشی سیاه قلم پایه هفتم2مریم نورمحمدی دانلود دانلود
 لرستانخرم آباددبیرستان دوره اول دخترانه سما نقاشی شبشه و سفال پایه هشتم2مریم نورمحمدی دانلود دانلود
 لرستانخرم آباددبیرستان دوره اول دخترانه سما نقاشی شبشه و سفال پایه هشتم2مریم نورمحمدی دانلود دانلود
 لرستانخرم آباددبیرستان دوره اول دخترانه سما تذهیب کار و تشعیر کار پایه هشتم2مریم نورمحمدی دانلود دانلود
 لرستانخرم آباددبیرستان دوره دوم پسرانه سمابرق کار ساختمان درجه 1پایه دهم2علی حسنوندیان دانلود دانلود
 لرستانخرم آباددبیرستان دوره اول پسرانه سما برق کشی ساختمان درجه 2پایه هشتم2علی حسنوندیان دانلود دانلود

استان: مازندران

 مازندرانبابل دبستان دخترانه سمانمد دوزی پنجم ابتدایی45مربی هنر دبستان دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبستان دخترانه سمابافتنی چهارم ابتدایی45فاطمه تهم دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبستان دخترانه سماکار با رنگ گواش و اکرلیک روی بوم (کلاژ .دوخت ودوز پنجم ابتدایی45فاطمه تهم دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبستان دخترانه سماآموزش وپرورش گل آپارتمانی و فضای آزادچهارم ابتدایی45مربی هنر دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبستان دخترانه سماعمل آور میوه وسبزیجات (خشک کردن میوه )سوم ابتدایی45فاطمه تهم دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبستان دخترانه سمامراقبت زیبایی (آرایش مو وگیس بافی)ششم ابتدایی45فاطمه تهم دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره دوم دخترانه سماسازه های ماکارانییازدهم2مرضیه پورساکت دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره دوم دخترانه سماپرورش گل و کاکتوسیازدهم2مرضیه پورساکت دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره دوم دخترانه سماخیاطیپایه دهم2سکینه نقویان دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره اول دخترانه سماراه اندازی کارگاه چرم دوزی و نمد دوزی پایه هفتم2هانیه السادات سید بوذری دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره اول دخترانه سماراه اندازی کارگاه پرورش قارچ پایه نهم2هانیه السادات سید بوذری دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبیرستان دوره اول پسرانه سماخلاقیت و نوآوریپایه هفتم1اقای نعیمای دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبیرستان دوره اول پسرانه سماشناپایه هشتم3داوود کیا حیرتی دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبیرستان دوره اول پسرانه سمازبان اکسفوردپایه هفتم1داریوش کیا دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه سماآموزش کاشت گل و گیاهدوم ابتدایی1مهندس مشیری دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه سماآموزش کاشت گل و گیاهششم ابتدایی1مهندس مشیری دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه سماآموزش کاشت گل و گیاهپنجم ابتدایی1مهندس مشیری دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه سمامهارت کاشی کاریچهارم ابتدایی1مریم سرور دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه سماکامپیوترسوم ابتدایی1هانیه کریمی دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه سماکامپیوترچهارم ابتدایی1هانیه کریمی دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه سماکامپیوترششم ابتدایی1هانیه کریمی دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه سماخوشنویسیسوم ابتدایی1مریم سرور دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه سماخوشنویسیپنجم ابتدایی1مریم سرور دانلود دانلود
 مازندرانقائم شهردبستان دخترانه سما 1مهارت های کامپیوتریپیش دبستان2مهرانه خلیلی دانلود دانلود

استان: مرکزی

 مرکزیخمين دبستان دخترانه سماآموزش خوشنویسیاول ابتدایی120فاطمه ابراهیمی دانلود دانلود
 مرکزیخمين دبستان دخترانه سماآموزش نقاشیاول ابتدایی180فاطمه ابراهیمی دانلود دانلود
 مرکزیخمين دبستان دخترانه سماآموزش نقاشیپیش دبستان180فاطمه ابراهیمی دانلود دانلود
 مرکزیخمين دبستان دخترانه سماآشپزی غذاهای سالم وسفره آراییپنجم ابتدایی3مبینا محمدی دانلود دانلود
 مرکزیخمين دبستان دخترانه سماآشپزی غذاهای سالم وسفره آراییششم ابتدایی3مبینا محمدی دانلود دانلود
 مرکزیخمين دبستان پسرانه سماخوشنويسيپنجم ابتدایی6 فاطمه ابراهيمي دانلود دانلود
 مرکزیمحلات دبیرستان دوره دوم دخترانه سماسفره آراییپایه دهم1سمیرا صفری دانلود دانلود

استان: نجف آباد

 نجف آبادنجف آباددبیرستان دوره اول دخترانه سماآموزش خیاطیپایه هفتم2رضوان براتیه دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آباددبستان پسرانه سما دوره اولكارگاه پرورش قارچدوم ابتدایی1مهسا خاكي ،‌مهري قرباني دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آباددبستان پسرانه سما دوره اولكارگاه ورمي كمپوستسوم ابتدایی1 شريفيانا دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آباددبستان دخترانه سما دوره دوممهارت قالی بافی و فرشینه بافیپنجم ابتدایی1شهرزاد مرداني-زهره سوراني دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آباددبستان دخترانه سما دوره دوممهارت گلدوزیششم ابتدایی1فضيلت صف آرا-مژگان كاظمي دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آباددبستان دخترانه سما دوره دوممهارت بافتنی با میل و قلابچهارم ابتدایی1ليلا سوادكوهي-ايمانه طالب دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آباددبیرستان دوره اول دخترانه سماآموزش پرورش ونگهداری کاکتوس پایه هشتم2رضوان صالحي و رضوان براتيه دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آباددبیرستان دوره اول پسرانه سماآشنایی با ابزار صنعتیپایه هفتم1رسول بیگی دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آباددبیرستان دوره اول پسرانه سمامبانی مکانیک خودروپایه نهم1منصور چزانی دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آباددبیرستان دوره اول پسرانه سمامدارهای الکتریکیپایه هفتم1رسول بیگی دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آباددبیرستان دوره اول پسرانه سماتعمیر لوازم خانگیپایه هشتم1رسول بیگی دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آباددبستان دخترانه سما دوره اولآموزش کامپیوتردوم ابتدایی1فائزه توکلی - نجمه زمانی دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آباددبستان دخترانه سما دوره اولآموزش کامپیوتراول ابتدایی1فائزه توکلی - نجمه زمانی دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آباددبستان دخترانه سما دوره اولآموزش کامپیوترسوم ابتدایی1فائزه توکلی - نجمه زمانی دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آباددبستان پسرانه سما دوره اولكامپيوترو زيرگروه هنرهاي تجسميدوم ابتدایی1 بابايي ، پورقاسمي دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آباددبیرستان دوره دوم پسرانه سمازیر گروه رشته صنعت-تاسیساتپایه دهم6مربیان فنی حرفه ای دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آباددبیرستان دوره دوم پسرانه سمازیر گروه علو م جدیدپایه دهم2محمدرضا جمشیدیان دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آباددبیرستان دوره دوم پسرانه سمازیر گروه علو م جدیدپایه دهم2محمدرضا جمشیدیان دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آباددبستان دخترانه سما دوره دومآموزش کامپیوترچهارم ابتدایی1ليلا سوادكوهي-ايمانه طالب دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آباددبستان دخترانه سما دوره دوممهارتهای دوخت-بافتنی-گلدوزیششم ابتدایی1فضيلت صف آرا-مژگان كاظمي دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آباددبستان دخترانه سما دوره دومآشنایی با مهارت آشپزی دختران در دوره دوم ابتداییششم ابتدایی1فضيلت صف آرا-مژگان كاظمي دانلود دانلود

استان: هرمزگان

 هرمزگانبندرعباس دبیرستان دوره اول دخترانه سما خیاطی ساده(کلیه پایه ها)پایه نهم2شهناز دمی زاده دانلود دانلود
 هرمزگانبندرعباس دبیرستان دوره دوم دخترانه سماخیاطی سادهپایه دهم2شهناز دمی زاده دانلود دانلود
 هرمزگانبندرعباس دبیرستان دوره دوم دخترانه سماسفره آراییپایه دهم2شهناز دمی زاده دانلود دانلود
 هرمزگانبندرعباس دبیرستان دوره اول دخترانه سما ایده تا اختراع(کلیه پایه ها)پایه هفتم2صادق مزیدمرادی دانلود دانلود
 هرمزگانبندرعباس دبیرستان دوره اول دخترانه سما سفره آرایی(کلیه پایه ها)پایه هفتم2مهسا شاهی دانلود دانلود
 هرمزگانبندرعباس دبیرستان دوره اول دخترانه سما نویسندگی(کلیه پایه ها)پایه هشتم2شهربانو کرمی دانلود دانلود
 هرمزگانبندرعباس دبیرستان دوره اول دخترانه سما ساخت زیورآلات(کلیه پایه ها)پایه هشتم2هدا شجاعی دانلود دانلود
 هرمزگانبندرعباس دبیرستان دوره اول دخترانه سما کمک های اولیه(کلیه پایه ها)پایه هفتم2مریم آشنا دانلود دانلود
 هرمزگانبندرعباس دبستان پسرانه سما رباتیکاول ابتدایی1میلاد طالبی زاده دانلود دانلود

استان: همدان

 همدانملايردبستان دخترانه سمانمددوزیپنجم ابتدایی1فاطمه بتویی دانلود دانلود
 همدانملاير دبستان پسرانه سمامعرق کاری باچوب پنجم ابتدایی1زهرا قربانی دانلود دانلود
 همدانملايردبیرستان دوره اول پسرانه سما سفالگریپایه هشتم2علی اسدی دانلود دانلود
 همدانملايردبیرستان دوره اول دخترانه سماآشپزیپایه هفتم2فروغ جیریائی دانلود دانلود
 همدانملايردبیرستان دوره اول دخترانه سماآشپزیپایه هشتم2فروغ جیریائی دانلود دانلود
 همدانملايردبیرستان دوره اول پسرانه سما منبت کاری پایه هفتم2محمدرضا مالمیر دانلود دانلود
 همدانهمدان دبستان دخترانه سماجعبه سازیششم ابتدایی1مهین مسندیان دانلود دانلود
 همدانهمدان دبستان دخترانه سماسرمه دوزیششم ابتدایی1مهین مسندیان دانلود دانلود
 همدانهمدان دبستان دخترانه سماخوشنویسیچهارم ابتدایی1مریم کریمی دانلود دانلود
 همدانهمدان دبستان دخترانه سماخوشنویسی با خودکارچهارم ابتدایی1مریم کریمی دانلود دانلود
 همدانهمدان دبستان دخترانه سماگلسازیششم ابتدایی1مهین مسندیان دانلود دانلود
 همدانهمدان دبیرستان دوره اول پسرانه سماچوب و کاغذ زیر گروه سازنده مصنوعات چوبیپایه نهم1فرهنگ احمدی دانلود دانلود
 همدانهمدان دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2دست دوزی و خیاطیپایه هفتم1کارشناسی هنر دانلود دانلود
 همدانهمدان دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2دست دوزی و خیاطیپایه هشتم1کارشناسی هنر دانلود دانلود
 همدانهمدان دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2دست دوزی و خیاطیپایه نهم1کارشناسی هنر دانلود دانلود
 همدانهمدان دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1آموزش رايانه ، بازی های رايانه ای ، icdl ، فتوشاپ پایه هفتم1عطیه بادامی دانلود دانلود
 همدانهمدان دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1آموزش رايانه ، بازی های رايانه ای ، icdl ، فتوشاپ پایه هشتم1عطیه بادامی دانلود دانلود
 همدانهمدان دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1آموزش رايانه ، بازی های رايانه ای ، icdl ، فتوشاپ پایه نهم1عطیه بادامی دانلود دانلود
 همدانهمدان دبیرستان دوره دوم دخترانه سماآموزش نقاشي رنگ روغن پایه دهم2فرزانه قاسمی دانلود دانلود

استان: يزد

 يزديزددبیرستان دوره اول دخترانه سمانقاشی روی چرمپایه هفتم1مرضیه منتظری دانلود دانلود
 يزديزددبیرستان دوره اول دخترانه سمانقاشی روی چرمپایه هشتم1مرضیه منتظری دانلود دانلود
 يزديزددبستان پسرانه سمامهارت دستیسوم ابتدایی1کارگر آموزگار دانلود دانلود
 يزديزددبستان پسرانه سمامهارت دستیسوم ابتدایی1 لطیف دانلود دانلود
 يزديزددبستان پسرانه سمامهارت دستیسوم ابتدایی1سلیمی دانلود دانلود