.::   مهارت ورزی در مدارس سما در سال تحصیلی 1397-98 ::.

مهارت ورزی در سال قبل
استانواحدمدرسهعنوان  دوره ی مهارتیپایه تحصیلی ساعات آموزشی در برنامه هفتگیمشخصات مربی دورهسرفصل آموزشیمستندات دوره
          

استان: آذربایجان شرقی

 آذربایجان شرقیمراغهدبستان دخترانه سمانقاشی روی سفالپنجم ابتدایی1سمیرا مقدسی دانلود دانلود
 آذربایجان شرقیمراغهدبستان دخترانه سمانقاشی ویترایسوم ابتدایی1زیبا عظیمی دانلود دانلود
 آذربایجان شرقیمراغهدبستان دخترانه سمابازیهای فکری - حرکتیاول ابتدایی1مهسا مقدم دانلود دانلود
 آذربایجان شرقیمراغهدبستان دخترانه سمابازیهای فکری - حرکتیاول ابتدایی1مهسا مقدم دانلود دانلود
 آذربایجان شرقیمراغهدبستان دخترانه سمابازیهای فکری - حرکتیدوم ابتدایی1مهسا مقدم دانلود دانلود
 آذربایجان شرقیمراغهدبستان دخترانه سمابازیهای فکری - حرکتیدوم ابتدایی1مهسا مقدم دانلود دانلود
 آذربایجان شرقیمراغهدبستان دخترانه سمابازیهای فکری - حرکتیسوم ابتدایی1مهسا مقدم دانلود دانلود
 آذربایجان شرقیمراغهدبستان دخترانه سماکارآفرینیدوم ابتدایی2مهسا مقدم دانلود دانلود
 آذربایجان شرقیمراغهدبستان دخترانه سماکارآفرینیسوم ابتدایی2مهسا مقدم دانلود دانلود

استان: آذربایجان غربی

 آذربایجان غربی اروميه دبستان دخترانه سماساخت دستبند و تزیینات بدلیپایه چهارم1شیوا ایلخانی دانلود دانلود
 آذربایجان غربی اروميه دبستان دخترانه سماساخت دستبند و تزیینات بدلیپنجم ابتدایی1سمانه فضل الله پور دانلود دانلود
 آذربایجان غربی اروميه دبستان دخترانه سماعروسک های نمدیششم ابتدایی1مهسا سلاح گیر عسگری دانلود دانلود
 آذربایجان غربی اروميه دبستان دخترانه سماویترایششم ابتدایی1لیلا حق طلب دانلود دانلود
 آذربایجان غربی اروميه دبستان دخترانه سماآموزش مهارت های زندگیاول ابتدایی1کردپور دانلود دانلود
 آذربایجان غربی اروميه دبستان دخترانه سماآموزش مهارت های زندگیاول ابتدایی1شهسواری دانلود دانلود
 آذربایجان غربی اروميه دبستان دخترانه سماآموزش مهارت های زندگیدوم ابتدایی1بهاری دانلود دانلود
 آذربایجان غربی اروميه دبستان دخترانه سماآموزش مهارت های زندگیدوم ابتدایی1بابایی دانلود دانلود
 آذربایجان غربی اروميه دبستان دخترانه سماآموزش مهارت های زندگیسوم ابتدایی1عبدالهی دانلود دانلود
 آذربایجان غربی اروميه دبستان دخترانه سماآموزش مهارت های زندگیپایه چهارم1شیوا ایلخانی دانلود دانلود
 آذربایجان غربی اروميه دبستان دخترانه سماآموزش مهارت های زندگیپنجم ابتدایی1سمانه فضل الله پور دانلود دانلود
 آذربایجان غربی اروميه دبستان دخترانه سماآموزش مهارت های زندگیششم ابتدایی1عسگری دانلود دانلود
 آذربایجان غربی خوي دبیرستان دوره دوم پسرانه سماآموزش تولید قارچ یازدهم2اکبر رضاپور دانلود دانلود

استان: اردبیل

 اردبیلاردبيل دبیرستان دوره دوم پسرانه سماپرورش گل وگیاهپایه دهم2علی قاسمی دانلود دانلود

استان: اصفهان

 اصفهاناصفهان آمادگی و دبستان دخترانه سما اول ابتدایی1الهه شاهقلی دانلود دانلود
 اصفهاناصفهان آمادگی و دبستان دخترانه سما پیش دبستان1گلناز موذنی دانلود دانلود
 اصفهاناصفهان آمادگی و دبستان دخترانه سما دوم ابتدایی1پریسا ندیمی دانلود دانلود
 اصفهاناصفهان آمادگی و دبستان دخترانه سما سوم ابتدایی1خانم صفیان دانلود دانلود
 اصفهاناصفهان آمادگی و دبستان دخترانه سما پایه چهارم1خانم بهره مند دانلود دانلود
 اصفهاناصفهان آمادگی و دبستان دخترانه سما ششم ابتدایی1خانم صفیان دانلود دانلود
 اصفهاناصفهان آمادگی و دبستان دخترانه سما پنجم ابتدایی1خانم صفیان دانلود دانلود
 اصفهاناصفهان آمادگی و دبستان دخترانه سما پنجم ابتدایی1خانم صفیان دانلود دانلود
 اصفهانخميني شهردبیرستان دوره اول پسرانه سماعلوم آزمایشگاهیپایه هفتم1محمد جعفر محمدی فرد دانلود دانلود
 اصفهانخميني شهردبستان دخترانه سمامهارت های زندگیدوم ابتدایی1سیده مریم موسوی دانلود دانلود
 اصفهانخميني شهردبستان دخترانه سمامهارت های زندگیسوم ابتدایی1سیده مریم موسوی دانلود دانلود
 اصفهانخميني شهردبستان دخترانه سمامهارت های زندگیپایه چهارم1سیده مریم موسوی دانلود دانلود
 اصفهانخميني شهردبستان دخترانه سمامهارت های زندگیپنجم ابتدایی1سیده مریم موسوی دانلود دانلود
 اصفهانخميني شهردبستان دخترانه سمامهارت های زندگیششم ابتدایی1سیده مریم موسوی دانلود دانلود
 اصفهانخميني شهردبستان دخترانه سمامهارت های زندگیاول ابتدایی1سیده مریم موسوی دانلود دانلود
 اصفهانخميني شهردبستان دخترانه سمامهارت های زندگیپیش دبستان1سیده مریم موسوی دانلود دانلود
 اصفهانشهرضادبیرستان دوره اول دخترانه سما طرح تعالی مدیریت مدرسهپایه هفتم0میمنت کرمانپور دانلود دانلود
 اصفهانشهرضادبیرستان دوره اول دخترانه سما راهنمای تدوین برنامه عملپایه هفتم0میمنت کرمانپور دانلود دانلود
 اصفهانشهرضادبیرستان دوره اول دخترانه سما سوگندنامه دانش آموزیپایه هفتم0میمنت کرمانپور دانلود دانلود
 اصفهانشهرضادبیرستان دوره اول دخترانه سما سندتحول بنیادینپایه هفتم0میمنت کرمانپور دانلود دانلود
 اصفهانشهرضادبیرستان دوره اول دخترانه سما برنامه درس ملیپایه هفتم0میمنت کرمانپور دانلود دانلود
 اصفهانشهرضادبیرستان دوره اول پسرانه سما 2اپراتور كامپيوتر(آموزش مقدماتي تا پيشرفته)پایه نهم2مصطفي حاتمي دانلود دانلود
 اصفهانشهرضادبیرستان دوره دوم پسرانه سمااپراتور كامپيوتر(آموزش مقدماتي تا پيشرفته)پایه دهم6مصطفي حاتمي دانلود دانلود
 اصفهانشهرضادبیرستان دوره دوم پسرانه سمااپراتور كامپيوتر(آموزش مقدماتي تا پيشرفته)یازدهم2مصطفي حاتمي دانلود دانلود
 اصفهانمباركه دبستان دخترانه سمامهارت مصرف بهینه آبدوم ابتدایی1آقای مومن زاده دانلود دانلود
 اصفهانمباركه دبستان دخترانه سمامهارت مصرف بهینه آباول ابتدایی1آقای مومن زاده دانلود دانلود
 اصفهانمباركه دبیرستان دوره اول پسرانه سما کار با چوبپایه هفتم2حسین زیبایی- صفر بابایی دانلود دانلود
 اصفهانمباركه دبیرستان دوره اول پسرانه سما برجسته کاری روی فلز مسپایه نهم2حسین زیبایی- صفر بابایی دانلود دانلود
 اصفهانمباركه دبیرستان دوره اول پسرانه سما بافت کیف و تزیین آنپایه هشتم2حسین زیبایی- صفر بابایی دانلود دانلود
 اصفهانمباركه دبیرستان دوره دوم پسرانه سماآموزش امداد و نجات و کمکهای اولیه پایه دهم4سید حمید امیری دانلود دانلود
 اصفهانمجلسیدبستان دخترانه سماکار دستی با وسایل دور ریختنی اول ابتدایی45سارامیرشکار دانلود دانلود
 اصفهانمجلسیدبستان دخترانه سمااوریگامیسوم ابتدایی45سارامیرشکار دانلود دانلود
 اصفهانمجلسیدبستان دخترانه سماکامپیوترپنجم ابتدایی45افسانه خوشکام دانلود دانلود
 اصفهانمجلسیدبستان دخترانه سماآموزش کامپیوترپایه چهارم45افسانه خوشکام دانلود دانلود

استان: تهران

 تهرانتهران دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2پتینه کارییازدهم2پودر مل، چسب چوب، بوم، کاردک رنگ روغن، رنگ روغن یا شاپان، تینر، دستمال، قلم نقاشی دیوار دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2جعبه های تزئینییازدهم6مهری زهراب دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2چرم دوزیپایه دهم4الهه قناعت زاده دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2شیرینی پزی ( بیسکویت آی سینک)پایه دهم2قدرت نما دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2تابلو برجستهپایه دهم2شهره استغفراللهی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2برنامه نویسییازدهم8فرزانه آهنگری دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان دخترانه سما 1نمد دوزی پایه دومدوم ابتدایی1یاسائی و اسد جعفری دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان دخترانه سما 1فعالیت های علمی و خلاقیتیاول ابتدایی1 مدنی و شافعی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان دخترانه سما 1مروارید دورزی - شیوه اتو کشی لباسسوم ابتدایی1مشکوری -جعفری دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان دخترانه سما 1سازه های ماکارونیپنجم ابتدایی1غلامحسینی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان دخترانه سما 1سازه های ماکارونیششم ابتدایی1غلامحسینی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان دخترانه سما 1سوزن دوزی روی نمد و ساخت وسایل پایه چهارم1قربانی دانلود دانلود
 تهرانورامين دبیرستان دوره اول پسرانه سماکامپیوترپایه هفتم2رضا آقابابائی دانلود دانلود
 تهرانورامين دبیرستان دوره اول پسرانه سماکامپیوترپایه هشتم2رضا آقابابائی دانلود دانلود

استان: خراسان جنوبی

 خراسان جنوبیبيرجنددبستان پسرانه دوره دوم سما آموزش رایانهپایه چهارم2بهناز سیار دانلود دانلود
 خراسان جنوبیبيرجنددبستان پسرانه دوره دوم سما آموزش رایانهپنجم ابتدایی2بهناز سیار دانلود دانلود
 خراسان جنوبیبيرجنددبستان پسرانه دوره دوم سما آموزش رایانهششم ابتدایی2بهناز سیار دانلود دانلود

استان: خراسان رضوی

 خراسان رضویبجستاندبستان دخترانه سمابرگزاری کلاسهای سرود تخصصیپیش دبستان3زهره سراجی مقدم دانلود دانلود
 خراسان رضویبجستاندبستان دخترانه سمابرگزاری کلاسهای کامپیوترپیش دبستان3مختاری دانلود دانلود
 خراسان رضویبجستاندبستان دخترانه سمابرگزاری کلاسهای قرآنیپیش دبستان3خانم فکری دانلود دانلود
 خراسان رضویبجستاندبستان دخترانه سمابرگزاری کلاسهای نقاشیپیش دبستان3فهیمه بانوی دانلود دانلود
 خراسان رضویبجستاندبستان دخترانه سمابرگزاری کلاسهای نمایشپیش دبستان3الهام اخلاقی دانلود دانلود
 خراسان رضویسبزواردبستان دخترانه سما 2صنایع دستیپایه چهارم1مریم کفاش دانلود دانلود
 خراسان رضویسبزواردبیرستان دوره اول پسرانه سما 3 طراحی و خشنویسیپایه هفتم2مرتضی کلاته دولتی دانلود دانلود
 خراسان رضویسبزواردبیرستان دوره اول پسرانه سما 3 طراحی و خشنویسیپایه هشتم2مرتضی کلاته دولتی دانلود دانلود
 خراسان رضویسبزواردبیرستان دوره اول پسرانه سما 3 طراحی و خشنویسیپایه نهم2مرتضی کلاته دولتی دانلود دانلود
 خراسان رضویسبزواردبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6آموزش با رایانهپایه دهم2اعظم آزادمنش دانلود دانلود
 خراسان رضویقوچان دبستان پسرانه سماآموزش رنگ شناسی و ترکیب رنگ هاسوم ابتدایی45آقای فلاح دانلود دانلود
 خراسان رضویقوچان دبستان پسرانه سماآموزش آفیسپایه چهارم45آمنه رجبی دانلود دانلود
 خراسان رضویقوچان دبستان پسرانه سماآموزش آفیسپنجم ابتدایی45آمنه رجبی دانلود دانلود
 خراسان رضویقوچان دبستان پسرانه سمارباتیکپایه چهارم45محمد شهبازی دانلود دانلود
 خراسان رضویقوچان دبستان پسرانه سماکشاورزیپایه چهارم45فرشته زنوزی دانلود دانلود
 خراسان رضویقوچان دبستان پسرانه سمانقاشی با مدادرنگیاول ابتدایی45بابک فلاح دانلود دانلود
 خراسان رضویقوچان دبستان پسرانه سمامعرق کاریششم ابتدایی45بابک فلاح دانلود دانلود
 خراسان رضویكاشمردبیرستان دوره اول دخترانه سما ویترای(طراحی روی شیشه وسفال)پایه هشتم1متین آریانی - متین دربانی دانلود دانلود
 خراسان رضویكاشمردبیرستان دوره اول دخترانه سما هنر آشپزیپایه هفتم1زهرا دانشمندی دانلود دانلود
 خراسان رضویكاشمردبیرستان دوره اول دخترانه سما عکاسیپایه هفتم40 متین دربانی دانلود دانلود
 خراسان رضویكاشمردبستان پسرانه سما بافت فرشینهششم ابتدایی60زهرا نجار دانلود دانلود
 خراسان رضویكاشمردبستان پسرانه سما بافت فرشینهپایه چهارم60زهرا نجار دانلود دانلود
 خراسان رضویكاشمردبستان پسرانه سما بافت فرشینهپنجم ابتدایی60زهرا نجار دانلود دانلود
 خراسان رضویكاشمردبیرستان دوره دوم دخترانه سماکار با رایانهپایه دهم2راضیه سیفی دانلود دانلود
 خراسان رضویكاشمردبیرستان دوره دوم دخترانه سماهنرهای تجسمیپایه دهم2راضیه سیفی دانلود دانلود
 خراسان رضویكاشمردبستان دخترانه سماپته دوزیپنجم ابتدایی2حلیمه سلیمانی زاده دانلود دانلود
 خراسان رضویكاشمردبستان دخترانه سمانمد دوزیپایه چهارم2فهیمه نجف زاده دانلود دانلود
 خراسان رضویكاشمردبستان دخترانه سمابافتنیششم ابتدایی2مژگان مفتی زوج دانلود دانلود
 خراسان رضویگناباددبیرستان دوره اول دخترانه سماآموزش مهارتهای Icdl و فتوشاپ پایه هفتم3نسیم تقی زاده ، سمانه سعادت دانلود دانلود
 خراسان رضویگناباددبیرستان دوره اول دخترانه سماآموزش مهارتهای Icdl و فتوشاپ پایه هشتم3نسیم تقی زاده ، سمانه سعادت دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 4خوشنویسیدوم ابتدایی1منیره رحیمی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 4خوشنویسیسوم ابتدایی1منیره رحیمی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 4خوشنویسیپایه چهارم1منیره رحیمی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 4خوشنویسیپنجم ابتدایی1منیره رحیمی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 4خوشنویسیششم ابتدایی1منیره رحیمی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 4خوشنویسیاول ابتدایی1منیره رحیمی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 4مهارت های زندگیسوم ابتدایی1مهین یار دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 4سفالگریپنجم ابتدایی1ملیحه رحیمی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 4سفالگریششم ابتدایی1ملیحه رحیمی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 4نمددوزیپایه چهارم1شیما شربتی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 4کاردستیپنجم ابتدایی1ملیحه رحیمی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 4کاردستیششم ابتدایی1ملیحه رحیمی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 4کاردستیششم ابتدایی1ملیحه رحیمی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 4کاردستیششم ابتدایی1ملیحه رحیمی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 4نقاشی روی سنگپنجم ابتدایی1ملیحه رحیمی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 4نقاشی روی سنگششم ابتدایی1ملیحه رحیمی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 4کامپیوتردوم ابتدایی1پروین محمدزاده دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 4کامپیوترسوم ابتدایی1پروین محمدزاده دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 4کامپیوترپایه چهارم1پروین محمدزاده دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبیرستان دوره اول دخترانه سما 4ویترا  90فاطمه دارابی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبیرستان دوره اول دخترانه سما 4آشپزیپایه هشتم90فاطمه دارابی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبیرستان دوره اول دخترانه سما 4باغبانی پایه هفتم90فاطمه دارابی دانلود دانلود
 خراسان رضوینيشابوردبستان دخترانه سماآموزش کامپیوترپنجم ابتدایی1هدا زارعی دانلود دانلود
 خراسان رضوینيشابوردبیرستان دوره اول دخترانه سمامهارت ICDL2پایه هفتم2هدا زارعی دانلود دانلود
 خراسان رضوینيشابوردبیرستان دوره اول دخترانه سمامهارت ICDL1پایه هشتم2هدا زارعی دانلود دانلود
 خراسان رضوینيشابوردبیرستان دوره اول دخترانه سمابرنامه نویسی اندروید پایه نهم2هدا زارعی دانلود دانلود
 خراسان رضوینيشابوردبیرستان دوره اول دخترانه سمافتو شاپ پایه هشتم2هدا زارعی دانلود دانلود
 خراسان رضوینيشابوردبیرستان دوره اول دخترانه سماتولید فیلم کوتاه (مهرت میکس ومونتاژ)پایه هشتم2هدا زارعی دانلود دانلود
 خراسان رضوینيشابوردبیرستان دوره اول دخترانه سمامهارت کاشی معرق پایه نهم2هدا زارعی دانلود دانلود
 خراسان رضوینيشابوردبیرستان دوره اول دخترانه سمانقاشی روی چوب پایه هفتم2هدا زارعی دانلود دانلود
 خراسان رضوینيشابوردبیرستان دوره اول دخترانه سمادکوپاژپایه هشتم2هدا زارعی دانلود دانلود
 خراسان رضوینيشابوردبستان دخترانه سماخلاقیت ونواوریششم ابتدایی1هدازارعی دانلود دانلود
 خراسان رضوینيشابوردبستان دخترانه سماکارگاه های اموزشی و تربیتیپنجم ابتدایی1بهاره خواسته،دکترصدیقی،استاد میرزایی دانلود دانلود
 خراسان رضوینيشابوردبستان پسرانه سماخلاقیتپایه چهارم1فرناز فدا دانلود دانلود
 خراسان رضوینيشابوردبستان پسرانه سماخلاقیتپنجم ابتدایی1فرناز فدا دانلود دانلود
 خراسان رضوینيشابوردبستان پسرانه سماخلاقیتششم ابتدایی1فرناز فدا دانلود دانلود
 خراسان رضوینيشابوردبستان پسرانه سماکامپیوتر اول ابتدایی1سمانه رستمی دانلود دانلود
 خراسان رضوینيشابوردبستان پسرانه سماکامپیوتر دوم ابتدایی1سمانه رستمی دانلود دانلود
 خراسان رضوینيشابوردبستان پسرانه سماکامپیوتر سوم ابتدایی1سمانه رستمی دانلود دانلود
 خراسان رضوینيشابوردبستان پسرانه سماکامپیوتر پایه چهارم1سمانه رستمی دانلود دانلود
 خراسان رضوینيشابوردبستان پسرانه سماکامپیوتر پنجم ابتدایی1سمانه رستمی دانلود دانلود
 خراسان رضوینيشابوردبستان پسرانه سماکامپیوتر ششم ابتدایی1سمانه رستمی دانلود دانلود
 خراسان رضوینيشابوردبستان پسرانه سمازبان انگلیسیاول ابتدایی1آتنا نژاد فر دانلود دانلود
 خراسان رضوینيشابوردبستان پسرانه سمازبان انگلیسیدوم ابتدایی1آتنا نژاد فر دانلود دانلود
 خراسان رضوینيشابوردبستان پسرانه سمازبان انگلیسیسوم ابتدایی1آتنا نژاد فر دانلود دانلود
 خراسان رضوینيشابوردبستان پسرانه سمازبان انگلیسیپایه چهارم1آتنا نژاد فر دانلود دانلود
 خراسان رضوینيشابوردبستان پسرانه سمازبان انگلیسیپنجم ابتدایی1آتنا نژاد فر دانلود دانلود
 خراسان رضوینيشابوردبستان پسرانه سمازبان انگلیسیششم ابتدایی1آتنا نژاد فر دانلود دانلود
 خراسان رضوینيشابوردبستان پسرانه سمارباتیکاول ابتدایی1گروه لگوی آموزشی دانلود دانلود
 خراسان رضوینيشابوردبستان پسرانه سمارباتیکدوم ابتدایی1گروه لگوی آموزشی دانلود دانلود
 خراسان رضوینيشابوردبستان پسرانه سمارباتیکسوم ابتدایی1گروه لگوی آموزشی دانلود دانلود
 خراسان رضوینيشابوردبیرستان دوره دوم دخترانه سمانقاشی روی پارچه پایه دهم2افسانه درویش دانلود دانلود
 خراسان رضوینيشابوردبیرستان دوره دوم دخترانه سمانقاش شیشه های تزئینی ویتراییازدهم2افسانه درویش دانلود دانلود

استان: خوزستان

 خوزستاناميديه دبیرستان دوره اول سما مهارت مکانیک خودروپایه هفتم24رضا تاش طیب دانلود دانلود
 خوزستاناميديه دبیرستان دوره اول سما مهارت مکانیک خودروپایه هشتم24رضا تاش طیب دانلود دانلود
 خوزستاناميديه دبیرستان دوره اول سما مهارت مکانیک خودروپایه نهم24رضا تاش طیب دانلود دانلود
 خوزستاناميديه دبیرستان دوره اول سمامهارت برق خودروپایه هفتم24رضا تاش طیب دانلود دانلود
 خوزستاناميديه دبیرستان دوره اول سمامهارت برق خودروپایه نهم24رضا تاش طیب دانلود دانلود
 خوزستاناميديه دبیرستان دوره اول سمامهرت آموزش رایانه درجه دومپایه هفتم24آقای احمدزاده دانلود دانلود
 خوزستاناميديه دبیرستان دوره اول سمامهرت آموزش رایانه درجه دومپایه هفتم24آقای احمدزاده دانلود دانلود
 خوزستاناميديه دبیرستان دوره اول سمامهرت آموزش رایانه درجه دومپایه نهم24آقای احمدزاده دانلود دانلود
 خوزستاناهوازدبستان دخترانه سماهنرهای تجسمیسوم ابتدایی2نیلوفر نوشیروانی دانلود دانلود
 خوزستاندزفول دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3شیرینی پزییازدهم1لیلا چمگرا دانلود دانلود
 خوزستاندزفول دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3نمد دوزیدوازدهم1میترا صالح فر دانلود دانلود
 خوزستاندزفول دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3حفظ قرانیازدهم1زهرا کردونی دانلود دانلود
 خوزستاندزفول دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1کامپیوتر ICDLپایه دهم240بهروز فاتحی فر دانلود دانلود
 خوزستاندزفول دبیرستان دوره اول پسرانه سماآموزش خوشنویسی و خط تحریریپایه هفتم1محمد رضا گل کار دانلود دانلود
 خوزستاندزفول دبیرستان دوره اول پسرانه سماآموزش خوشنویسی و خط تحریریپایه هشتم1محمد رضا گل کار دانلود دانلود
 خوزستاندزفول دبیرستان دوره اول پسرانه سماآموزش خوشنویسی و خط تحریریپایه نهم1محمد رضا گل کار دانلود دانلود
 خوزستاندزفول دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2صنایع غذایی/آموزش آشپزیپایه هشتم4فروغ فرزادپور دانلود دانلود
 خوزستانشوشتردبستان دخترانه سماهنر های دستی( سازنده عروسک های خمیر چینی و اشیاء تپنجم ابتدایی2تامرادی دانلود دانلود
 خوزستانشوشتردبستان دخترانه سماهنر های دستی( سازنده عروسک های خمیر چینی و اشیاء تپنجم ابتدایی2تامرادی دانلود دانلود
 خوزستانشوشتردبستان دخترانه سماهنر های دستی( سازنده عروسک های خمیر چینی و اشیاء تپنجم ابتدایی2تامرادی دانلود دانلود
 خوزستانشوشتردبستان دخترانه سماهنر های دستی( سازنده عروسک های خمیر چینی و اشیاء تپایه چهارم2تامرادی دانلود دانلود
 خوزستانشوشتردبستان دخترانه سماهنر های دستی( سازنده عروسک های خمیر چینی و اشیاء تپایه چهارم2تامرادی دانلود دانلود
 خوزستانشوشتردبستان دخترانه سماهنر های دستی( سازنده عروسک های خمیر چینی و اشیاء تپایه چهارم2تامرادی دانلود دانلود
 خوزستانشوشتردبستان دخترانه سماصنایع دستی (سفالگری)اول ابتدایی2نیامدپور دانلود دانلود
 خوزستانشوشتردبستان دخترانه سماصنایع دستی (سفالگری)اول ابتدایی2نیامدپور دانلود دانلود
 خوزستانشوشتردبستان دخترانه سماطراحی دوخت (عروسک سازی) وملیله کاغذیسوم ابتدایی2تامرادی دانلود دانلود
 خوزستانشوشتردبستان دخترانه سماطراحی دوخت (عروسک سازی) وملیله کاغذیسوم ابتدایی2تامرادی دانلود دانلود
 خوزستانماهشهردبستان و پیش دبستانی دخترانه سمازبان انگلیسیپیش دبستان3آزاده عبادی دانلود دانلود
 خوزستانماهشهردبستان و پیش دبستانی دخترانه سمازبان انگلیسیاول ابتدایی3آزاده عبادی دانلود دانلود
 خوزستانماهشهردبستان و پیش دبستانی دخترانه سمازبان انگلیسیدوم ابتدایی3آزاده عبادی دانلود دانلود
 خوزستانماهشهردبستان و پیش دبستانی دخترانه سمازبان انگلیسیسوم ابتدایی3آزاده عبادی دانلود دانلود
 خوزستانماهشهردبستان و پیش دبستانی دخترانه سمازبان انگلیسیپایه چهارم3آزاده عبادی دانلود دانلود
 خوزستانماهشهردبستان و پیش دبستانی دخترانه سماکامپیوتراول ابتدایی1نادیا حلیوی زاده دانلود دانلود
 خوزستانماهشهردبستان و پیش دبستانی دخترانه سماکامپیوتردوم ابتدایی1نادیا حلیوی زاده دانلود دانلود
 خوزستانماهشهردبستان و پیش دبستانی دخترانه سماکامپیوترسوم ابتدایی1نادیا حلیوی زاده دانلود دانلود
 خوزستانماهشهردبستان و پیش دبستانی دخترانه سماکامپیوترپیش دبستان1نادیا حلیوی زاده دانلود دانلود
 خوزستانماهشهردبستان و پیش دبستانی دخترانه سمامهارت های زندگیاول ابتدایی1نادیا حلیوی زاده دانلود دانلود
 خوزستانماهشهردبستان و پیش دبستانی دخترانه سمامهارت های زندگیدوم ابتدایی1نادیا حلیوی زاده دانلود دانلود
 خوزستانماهشهردبستان و پیش دبستانی دخترانه سمامهارت های زندگیسوم ابتدایی3نادیا حلیوی زاده دانلود دانلود
 خوزستانماهشهردبستان و پیش دبستانی دخترانه سمامهارت های زندگیپایه چهارم1نادیا حلیوی زاده دانلود دانلود
 خوزستانماهشهردبستان و پیش دبستانی دخترانه سمامهارت های زندگیپنجم ابتدایی1نادیا حلیوی زاده دانلود دانلود
 خوزستانماهشهردبستان و پیش دبستانی دخترانه سمامهارت های زندگیششم ابتدایی1ن دانلود دانلود
 خوزستانماهشهردبستان و پیش دبستانی پسرانه سماپرورش گل در فضای آزادپیش دبستان1مرضیه اشتری دانلود دانلود
 خوزستانماهشهردبستان و پیش دبستانی پسرانه سماآموزش زبان انگلیسیپیش دبستان2شیوا غلامی دانلود دانلود
 خوزستانماهشهردبستان و پیش دبستانی پسرانه سماآموزش زبان انگلیسیاول ابتدایی2شیوا غلامی دانلود دانلود
 خوزستانماهشهردبستان و پیش دبستانی پسرانه سماآموزش زبان انگلیسیدوم ابتدایی2شیوا غلامی دانلود دانلود
 خوزستانماهشهردبستان و پیش دبستانی پسرانه سماآموزش زبان انگلیسیسوم ابتدایی2شیوا غلامی دانلود دانلود
 خوزستانماهشهردبستان و پیش دبستانی پسرانه سماآموزش زبان انگلیسیپایه چهارم2شیوا غلامی دانلود دانلود
 خوزستانماهشهردبستان و پیش دبستانی پسرانه سماآموزش زبان انگلیسیپنجم ابتدایی2شیوا غلامی دانلود دانلود
 خوزستانماهشهردبستان و پیش دبستانی پسرانه سماآموزش کامپیوترپیش دبستان1افسانه توانگر دانلود دانلود
 خوزستانماهشهردبستان و پیش دبستانی پسرانه سماآموزش کامپیوتراول ابتدایی1افسانه توانگر دانلود دانلود
 خوزستانماهشهردبستان و پیش دبستانی پسرانه سماآموزش کامپیوتردوم ابتدایی1افسانه توانگر دانلود دانلود
 خوزستانماهشهردبستان و پیش دبستانی پسرانه سماآموزش کامپیوترسوم ابتدایی1افسانه توانگر دانلود دانلود
 خوزستانماهشهردبستان و پیش دبستانی پسرانه سماآموزش کامپیوترپایه چهارم1افسانه توانگر دانلود دانلود
 خوزستانماهشهردبستان و پیش دبستانی پسرانه سماآموزش کامپیوترپنجم ابتدایی1مرضیه اشتری دانلود دانلود
 خوزستانماهشهردبستان و پیش دبستانی پسرانه سمانقاشی روی سفال ششم ابتدایی1مرضیه اشتری دانلود دانلود
 خوزستانماهشهردبستان و پیش دبستانی پسرانه سمانقاشی روی سفال پایه چهارم1مرضیه اشتری دانلود دانلود
 خوزستانماهشهردبستان و پیش دبستانی پسرانه سمانقاشی روی سفال پنجم ابتدایی1مرضیه اشتری دانلود دانلود

استان: زنجان

 زنجانابهردبستان دخترانه سماچرم دست دوزششم ابتدایی3ناهید احمدی دانلود دانلود
 زنجانابهردبستان دخترانه سماسازنده زیورآلات سفالیپنجم ابتدایی3زهرا حسنی دانلود دانلود
 زنجانابهردبستان دخترانه سمانقاشی ویترایپایه چهارم3زهرا حسنی دانلود دانلود
 زنجانابهردبستان دخترانه سماخوشنویسی خودکار و قلمسوم ابتدایی3زهرا حسنی دانلود دانلود
 زنجانابهردبیرستان دوره اول دخترانه سماهنرهای دستیپایه هفتم2خدیجه معروفخانی دانلود دانلود
 زنجانابهردبیرستان دوره اول دخترانه سماهنرهای دستیپایه هشتم2مهناز عزیزی دانلود دانلود
 زنجانابهردبیرستان دوره اول دخترانه سماهنرهای دستیپایه نهم2زهرا حسنی دانلود دانلود
 زنجانابهردبیرستان دوره اول پسرانه سمامهارت های هفت گانه ICDL پایه هفتم1سعیده جلیلی دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبیرستان دوره دوم دخترانه سماچاپ روی پارچهپایه دهم4رویا خلجی دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبیرستان دوره دوم دخترانه سماتابلو روی بومیازدهم4رویا خلجی دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبیرستان دوره اول دخترانه سمانقطه کوبی با خمیر ویترای و آکلریلیک روی سفالپایه هفتم1رویا خلجی دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبیرستان دوره اول دخترانه سمانقطه کوبی با خمیر ویترای و آکلریلیک روی سفالپایه هشتم1رویا خلجی دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبیرستان دوره اول دخترانه سمانقطه کوبی با خمیر ویترای و آکلریلیک روی سفالپایه نهم1رویا خلجی دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبیرستان دوره اول دخترانه سماچرم دوزی(کیف، جاسویچی)پایه هفتم1فاطمه محبی دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبیرستان دوره اول دخترانه سماچرم دوزی(کیف، جاسویچی)پایه هشتم1فاطمه محبی دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبیرستان دوره اول دخترانه سماچرم دوزی(کیف، جاسویچی)پایه نهم1فاطمه محبی دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبیرستان دوره اول دخترانه سماتئاترپایه هشتم1سمیه رهنما دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماتذهیب کارششم ابتدایی6فاطمه محبوبی دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماخوشنویسی خودکار و مداددوم ابتدایی3فاطمه محبوبی دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماخوشنویسی خودکار و مدادسوم ابتدایی2فاطمه محبوبی دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماخوشنویسی خودکار و مدادپایه چهارم3فاطمه محبوبی دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماخوشنویسی خودکار و مدادپنجم ابتدایی3فاطمه محبوبی دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماخوشنویسی خودکار و مدادششم ابتدایی3فاطمه محبوبی دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماسازنده وسایل وجعبه های تزئینی و کاربردی (کارتوناژ)پایه چهارم2خانم پروین گنج خانلو دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماسازنده وسایل وجعبه های تزئینی و کاربردی (کارتوناژ)پنجم ابتدایی2خانم پروین گنج خانلو دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان پسرانه سماكار روي شيشه؟(ويتراي) و تزئين و ساخت جعبه هاي كادواول ابتدایی2ليلا نجفي دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان پسرانه سماكار روي شيشه؟(ويتراي) و تزئين و ساخت جعبه هاي كادودوم ابتدایی2ليلا نجفي دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان پسرانه سماكار روي شيشه؟(ويتراي) و تزئين و ساخت جعبه هاي كادوسوم ابتدایی2ليلا نجفي دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان پسرانه سماكار روي شيشه؟(ويتراي) و تزئين و ساخت جعبه هاي كادوپایه چهارم2ليلا نجفي دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان پسرانه سمانقاشي رنگ و روغنپنجم ابتدایی2حسن شامي دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان پسرانه سمانقاشي رنگ و روغنششم ابتدایی2حسن شامي دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان پسرانه سمانقاشي رنگ و روغنششم ابتدایی2حسن شامي دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان پسرانه سماخوشنويس ي با خودكار و قلمپایه چهارم1سيد هادي صادقي دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان پسرانه سماخوشنويس ي با خودكار و قلمپنجم ابتدایی1سيد هادي صادقي دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان پسرانه سماخوشنويس ي با خودكار و قلمششم ابتدایی1سيد هادي صادقي دانلود دانلود

استان: فارس

 فارسآباده دبیرستان دوره دوم دخترانه سماخوشنویسیپایه دهم2خانم ابوالحسنی دانلود دانلود
 فارسآباده دبیرستان دوره دوم دخترانه سمامنبتپایه دهم2خانم دشتابی دانلود دانلود
 فارسجهرم دبستان دخترانه سماهنرهای دستی و تجسمیششم ابتدایی10فهیمه کورش پور دانلود دانلود
 فارسجهرم دبستان دخترانه سماصنایع غذاییپنجم ابتدایی1زهرا محمدپور دانلود دانلود
 فارسجهرم دبستان دخترانه سماصنایع غذاییششم ابتدایی1زهرا محمدپور دانلود دانلود
 فارسجهرم دبیرستان دوره اول دخترانه سماامور باغیپایه هفتم2لیلا سلطانی دانلود دانلود
 فارسجهرم دبیرستان دوره اول دخترانه سماامور باغیپایه هشتم2لیلا سلطانی دانلود دانلود
 فارسجهرم دبیرستان دوره اول دخترانه سماامور باغیپایه نهم2لیلا سلطانی دانلود دانلود
 فارسجهرم دبیرستان دوره اول دخترانه سماهنرهای دستیپایه هفتم2لیلا سلطانی دانلود دانلود
 فارسجهرم دبیرستان دوره اول دخترانه سماهنرهای دستیپایه هشتم2لیلا سلطانی دانلود دانلود
 فارسجهرم دبیرستان دوره اول دخترانه سماهنرهای دستیپایه نهم2لیلا سلطانی دانلود دانلود
 فارسجهرم دبیرستان دوره اول دخترانه سماصنایع غذاییپایه هشتم2فریبا صدرنشین دانلود دانلود
 فارسجهرم دبیرستان دوره اول دخترانه سماصنایع غذاییپایه نهم2فریبا صدرنشین دانلود دانلود
 فارسجهرم دبیرستان دوره اول دخترانه سماصنایع غذاییپایه هفتم2فریبا صدرنشین دانلود دانلود
 فارسجهرم دبیرستان دوره اول دخترانه سماهنرهای تجسمیپایه هفتم2لیلا سلطانی دانلود دانلود
 فارسجهرم دبیرستان دوره اول دخترانه سماهنرهای تجسمیپایه هشتم2لیلا سلطانی دانلود دانلود
 فارسجهرم دبیرستان دوره اول دخترانه سماهنرهای تجسمیپایه نهم2لیلا سلطانی دانلود دانلود
 فارسلاردبیرستان دوره اول دخترانه سماگچ کاری پایه نهم2 الهه خاوند دانلود دانلود
 فارسلاردبیرستان دوره اول دخترانه سماکار با چرم پایه هشتم2 الهه خاوند دانلود دانلود
 فارسلاردبیرستان دوره اول دخترانه سماکاموا بافی  2 الهه خاوند دانلود دانلود
 فارسلاردبیرستان دوره اول دخترانه سماشال بافی با جعبه پایه هفتم2 الهه خاوند دانلود دانلود
 فارسمرودشت دبستان دخترانه سمامهارت خیاطی پایه چهارم45فاطمه فلاح دانلود دانلود
 فارسمرودشت دبستان دخترانه سمامهارت گل سازی دوم ابتدایی45مریم زارعی دانلود دانلود
 فارسمرودشت دبستان دخترانه سمامهارت گل سازی پنجم ابتدایی45الهام برومندی دانلود دانلود

استان: كردستان

 كردستانسنندج دبستان دخترانه سمانقاشی شیشه های تزیینی(ویترای)ششم ابتدایی1شیوا مجیدی دانلود دانلود
 كردستانسنندج دبستان دخترانه سماسازنده وسایل و جعبه های تزیینی و کاربردی(کارتوناژ)پنجم ابتدایی1شیوا مجیدی دانلود دانلود
 كردستانسنندج دبستان دخترانه سماسازنده عروسک های خمیر چینی و اشیا تزیینیدوم ابتدایی1شیوا مجیدی دانلود دانلود
 كردستانسنندج دبستان دخترانه سماعروسک سازیاول ابتدایی1شیوا مجیدی دانلود دانلود
 كردستانسنندج دبستان دخترانه سمانمد دوزیپایه چهارم1شیوا مجیدی دانلود دانلود
 كردستانسنندج دبستان دخترانه سماگل سازیسوم ابتدایی1شیوا مجیدی دانلود دانلود

استان: كرمان

 كرمانبم دبستان دخترانه سماکارگاه خیاطیپایه چهارم1خانم سلیمه شیرزادی- نگار نصراللهی - لیلا عربی نژاد دانلود دانلود
 كرمانبم دبستان دخترانه سمادرست کردن سالاد الویهپایه چهارم1خانم سلیمه شیرزادی- نگار نصراللهی - لیلا عربی نژاد دانلود دانلود
 كرمانبم دبستان دخترانه سمادرست کردن سالاد الویهپایه چهارم1خانم سلیمه شیرزادی- نگار نصراللهی - لیلا عربی نژاد دانلود دانلود
 كرمانبم دبستان دخترانه سمامارال دوزیپایه چهارم2خانم نگار نصراللهی دانلود دانلود
 كرمانبم دبستان دخترانه سمامارال دوزیپایه چهارم2خانم نگار نصراللهی دانلود دانلود
 كرمانجيرفت دبستان دخترانه دوره اول سماپته دوزیسوم ابتدایی45آرزو برهمند دانلود دانلود
 كرمانجيرفت دبستان دخترانه دوره اول سماخیاطیسوم ابتدایی15آرزو برهمند دانلود دانلود
 كرمانجيرفت دبستان دخترانه دوره اول سمانمددوزیدوم ابتدایی45آرزو برهمند دانلود دانلود
 كرمانجيرفت دبستان دخترانه دوره دوم سماپته دوزیپایه چهارم45آرزو برهمند دانلود دانلود
 كرمانجيرفت دبستان دخترانه دوره دوم سماخیاطیششم ابتدایی15سمیه امیرتیموری نسب دانلود دانلود
 كرمانجيرفت دبستان دخترانه دوره دوم سمانمد دوزیپنجم ابتدایی45آرزو برهمند دانلود دانلود

استان: كرمانشاه

 كرمانشاهسنقردبستان پسرانه سنقرآموزش مقدماتی کامپیوتر اول ابتدایی1ندا فخاری دانلود دانلود
 كرمانشاهسنقردبستان پسرانه سنقرآموزش مقدماتی کامپیوتر دوم ابتدایی1سمین صحرائی دانلود دانلود
 كرمانشاهسنقردبستان پسرانه سنقرآموزش مقدماتی کامپیوتر سوم ابتدایی1پگاه واعظی دانلود دانلود
 كرمانشاهسنقردبستان پسرانه سنقرآموزش مقدماتی کامپیوتر پایه چهارم1آزاده امیریان دانلود دانلود
 كرمانشاهسنقردبستان پسرانه سنقرآموزش مقدماتی کامپیوتر پنجم ابتدایی1اکرم قیاسی دانلود دانلود
 كرمانشاهسنقردبستان پسرانه سنقرآموزش مقدماتی کامپیوتر ششم ابتدایی1عباس رحیمی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبیرستان دوره اول پسرانه سماISDL 1پایه هشتم13زهرا ملکی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبیرستان دوره اول پسرانه سماISDL 1پایه هفتم9زهرا ملکی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبستان پسرانه سمامهارت کامپیوتر icdlاول ابتدایی36محمد امین ملکی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبستان پسرانه سمامهارت کامپیوتر icdlدوم ابتدایی36محمد امین ملکی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبستان پسرانه سمامهارت کامپیوتر icdlسوم ابتدایی36محمد امین ملکی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبستان پسرانه سمامهارت کامپیوتر icdlپایه چهارم36محمد امین ملکی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبستان پسرانه سمامهارت کامپیوتر icdlپنجم ابتدایی36محمد امین ملکی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبستان پسرانه سمامهارت کامپیوتر icdlششم ابتدایی36محمد امین ملکی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبیرستان دوره اول پسرانه سماwordپایه نهم2مجید پامی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبیرستان دوره اول پسرانه سماpowerpointپایه نهم2مجید پامی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبیرستان دوره اول پسرانه سماphotoshopپایه نهم6مجید پامی دانلود دانلود

استان: كهگيلويه وبويراحمد

 كهگيلويه وبويراحمدكهگيلويه دبیرستان دوره اول دخترانه سما پایه هشتم2زینب غلامی سوق دانلود دانلود
 كهگيلويه وبويراحمدكهگيلويه دبیرستان دوره اول دخترانه سما پایه نهم2زینب غلامی سوق دانلود دانلود
 كهگيلويه وبويراحمدكهگيلويه دبیرستان دوره اول دخترانه سما پایه هفتم2زینب غلامی سوق دانلود دانلود

استان: گلستان

 گلستانآزادشهردبیرستان دوره دوم دخترانه سماچرم دوزی پایه دهم2آزاده صادقلو دانلود دانلود
 گلستانآزادشهردبیرستان دوره دوم دخترانه سماآشپزییازدهم2نداسلطانعلی دانلود دانلود
 گلستانآزادشهردبیرستان دوره دوم دخترانه سماخطاطیپایه دهم2آتنا میرزایی دانلود دانلود
 گلستانآزادشهردبستان دخترانه سمانمد دوزیششم ابتدایی1مرضیه شوشتری دانلود دانلود
 گلستانآزادشهردبستان دخترانه سمانمد دوزیششم ابتدایی1مرضیه شوشتری دانلود دانلود
 گلستانآزادشهردبستان دخترانه سماشماره دوزی و گل دوزی ششم ابتدایی1مرضیه شوشتری دانلود دانلود
 گلستانآزادشهردبستان دخترانه سماکار ویترایششم ابتدایی1مرضیه شوشتری دانلود دانلود
 گلستانآزادشهردبیرستان دوره اول دخترانه سما شبه قالیپایه هشتم2ناهید حبیبی دانلود دانلود
 گلستانگرگان دبستان دخترانه سما سوم ابتدایی2سمیرا عرفانیان دانلود دانلود
 گلستانگرگان دبستان دخترانه سما سوم ابتدایی2خانم صدیقه شاه حسینی دانلود دانلود
 گلستانگرگان دبستان دخترانه سما پایه چهارم2شهربانو اسدی دانلود دانلود
 گلستانگرگان دبستان دخترانه سما پیش دبستان2الهه اسماعیل زاده دانلود دانلود
 گلستانگرگان دبستان دخترانه سما پنجم ابتدایی2فاطمه روشن دانلود دانلود
 گلستانگرگان دبستان دخترانه سما دوم ابتدایی2فرشته تجری دانلود دانلود
 گلستانگرگان دبستان دخترانه سما پنجم ابتدایی2الهام ارجمند نیا دانلود دانلود
 گلستانگرگان دبیرستان دوره اول دخترانه سمامیناکاریپایه هشتم120سارا شاکری دانلود دانلود
 گلستانگرگان دبیرستان دوره اول دخترانه سمامیناکاریپایه هفتم120سارا شاکری دانلود دانلود
 گلستانگرگان دبیرستان دوره اول دخترانه سمامیناکاریپایه نهم120سارا شاکری دانلود دانلود
 گلستانگرگان دبیرستان دوره اول دخترانه سماطلاسازیپایه هفتم120آقای ذهبی دانلود دانلود
 گلستانگرگان دبیرستان دوره اول دخترانه سماطلاسازیپایه هشتم120آقای ذهبی دانلود دانلود
 گلستانگرگان دبیرستان دوره اول دخترانه سماطلاسازیپایه نهم120آقای ذهبی دانلود دانلود
 گلستانگرگان دبیرستان دوره اول دخترانه سمارباتیکپایه هشتم120آقای دشت صبح دانلود دانلود
 گلستانگرگان دبیرستان دوره اول دخترانه سمارباتیکپایه نهم120آقای دشت صبح دانلود دانلود
 گلستانگرگان دبیرستان دوره اول دخترانه سمارباتیکپایه هفتم120آقای دشت صبح دانلود دانلود
 گلستانگنبدکاووسدبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبدآشپزی یازدهم2الناز مهری دانلود دانلود
 گلستانگنبدکاووسدبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبدآشپزی پایه دهم2ملیحه محبی دانلود دانلود
 گلستانگنبدکاووسدبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد پایه هشتم2حسن آدینه دانلود دانلود
 گلستانگنبدکاووسدبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد پایه هشتم2حسن آدینه دانلود دانلود
 گلستانگنبدکاووسدبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد پایه نهم2حسن آدینه دانلود دانلود
 گلستانگنبدکاووسدبستان دخترانه سما گنبدپتینه - آینه کاری روی سفال - آموزش خمیر چینی پایه چهارم1سودابه مشهدی دانلود دانلود
 گلستانگنبدکاووسدبستان دخترانه سما گنبدپتینه - آینه کاری روی سفال - آموزش خمیر چینی ششم ابتدایی1سودابه مشهدی دانلود دانلود
 گلستانگنبدکاووسدبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبدپرورش گل و گیاه در فضای آزاد،ایجاد فضای سبز و ...پایه هفتم2سویلی الیاسیان دانلود دانلود
 گلستانگنبدکاووسدبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبدپرورش گل و گیاه در فضای آزاد،ایجاد فضای سبز و ...پایه هشتم2سویلی الیاسیان دانلود دانلود
 گلستانگنبدکاووسدبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبدپرورش گل و گیاه در فضای آزاد،ایجاد فضای سبز و ...پایه نهم2سویلی الیاسیان دانلود دانلود

استان: گیلان

 گیلانبندر انزلي دبستان دخترانه سماخوشنویسی مقدماتی با مداد و خودکارسوم ابتدایی1سیده الهام ابراهیمی دانلود دانلود
 گیلانبندر انزلي دبستان دخترانه سمانقاشی ایرانیپنجم ابتدایی1سیده الهلم ابراهیمی دانلود دانلود
 گیلانبندر انزلي دبیرستان دوره دوم دخترانه سماکار با نرم افزارهای اداریپایه دهم2رودابه حیدری مطلع دانلود دانلود
 گیلانرشت دبستان دخترانه سماکامپیوترششم ابتدایی2سیده طاهره مودب پور دانلود دانلود
 گیلانرشت دبستان دخترانه سماکامپیوترپنجم ابتدایی2سیده طاهره مودب پور دانلود دانلود
 گیلانرشت دبستان دخترانه سماساخت زیورآلاتششم ابتدایی2راحله پورقربانی دانلود دانلود
 گیلانلاهيجاندبیرستان دوره اول دخترانه سما پایه هشتم2طناز فلاح کاظمی دانلود دانلود
 گیلانلنگرود دبستان دخترانه سماکاشت انواع سبزی-زیر گروه رشته امور باغیپایه چهارم1مهدیه شریفی سیگارودی دانلود دانلود
 گیلانلنگرود دبستان دخترانه سماکاشت انواع سبزی-زیر گروه رشته امور باغیششم ابتدایی2صدیقه خانجانی دانلود دانلود

استان: لرستان

 لرستانبروجرددبستان دخترانه سماآموزش مهارت گل آرایی گیاهان تزئینی- گلساز عمومیاول ابتدایی1مریم رضائی دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان دخترانه سماآموزش مهارت خوشنویسی مقدماتی(متوسط)دوم ابتدایی1مریم رضائی دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان دخترانه سماآموزش مهارت عروسک سازیسوم ابتدایی1مریم رضائی دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان دخترانه سماآموزش مهارت نقاشی شیشه های تزئینیپایه چهارم1مریم رضائی دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان دخترانه سماآموزش مهارت نقاش رنگ و روغنپنجم ابتدایی1مریم رضائی دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان دخترانه سماآموزش مهارت آفیس - رایانه کار درجه 1 و 2ششم ابتدایی1شهره گل پرور دانلود دانلود
 لرستانخرم آباددبیرستان دوره دوم پسرانه سمابرنامه نویسی و طراحی سایت 2کیوان طولابی دانلود دانلود
 لرستانخرم آباددبیرستان دوره اول پسرانه سما سخت افزار کامپیوترپایه نهم2علی حسنوندیان دانلود دانلود
 لرستانخرم آباددبستان پسرانه سماچرتكهپنجم ابتدایی1ظفريان دانلود دانلود
 لرستانخرم آباددبستان پسرانه سماچرتكهپیش دبستان1ظفريان دانلود دانلود
 لرستانخرم آباددبستان پسرانه سماچرتكهاول ابتدایی1ظفريان دانلود دانلود
 لرستانخرم آباددبستان پسرانه سماچرتكهدوم ابتدایی1ظفريان دانلود دانلود
 لرستانخرم آباددبستان پسرانه سماچرتكهسوم ابتدایی1ظفريان دانلود دانلود
 لرستانخرم آباددبستان پسرانه سماچرتكهششم ابتدایی1ظفريان دانلود دانلود

استان: مازندران

 مازندرانبابل دبستان دخترانه سما نمد دوزیپایه چهارم45سیده فاطمه تهم دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبستان دخترانه سماعروسک سازی (با پارچه و سایل دورریز)ششم ابتدایی45سیده فاطمه تهم دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبستان دخترانه سماعروسک سازی (با پارچه و سایل دورریز)پنجم ابتدایی45سیده فاطمه تهم دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبستان دخترانه سمامجسمه سازی و حجم (روزنامه و سیم مفتول )پایه چهارم45سیده فاطمه تهم دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبستان دخترانه سماشمع آراییششم ابتدایی45سیده فاطمه تهم دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره اول دخترانه سماآموزش مهارت ساخت سازه های ماکارونی پایه نهم2فاطمه حبیب زاده بیژنی- سیده فاطمه چاووشی - مریم بیگلرنیا- مرضیه بیگم پورساکت دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره اول دخترانه سماآموزش مهارت پرورش هیدروپونیک کاهوی فرانسوی پایه نهم2فاطمه حبیب زاده بیژنی- سیده فاطمه چاووشی - مریم بیگلرنیا- هانیه بوذری دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره اول دخترانه سماآموزش مهارت تکثیر بنفشه آفریقایی توسط دانش آموزان پایه هفتم2فاطمه حبیب زاده بیژنی- سیده فاطمه چاووشی - مریم بیگلرنیا- فاطمه تنکابنی دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره اول دخترانه سماآموزش مهارت ساخت عروسک با نخ کاموا پایه هشتم2فاطمه حبیب زاده بیژنی- سیده فاطمه چاووشی - مریم بیگلرنیا- هانیه بوذری دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره اول دخترانه سماآموزش مهارت پرورش ارگانیک قارچ پایه هفتم2فاطمه حبیب زاده بیژنی- سیده فاطمه چاووشی - مریم بیگلرنیا دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره اول دخترانه سماآموزش مهارت چرم دوزی به دانش آموزان.پایه هشتم2فاطمه حبیب زاده بیژنی- سیده فاطمه چاووشی - مریم بیگلرنیا دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره اول دخترانه سماآموزش پرورش پرندگان تزئینی بعنوان مثل بلدرچین.پایه هشتم2فاطمه حبیب زاده بیژنی- سیده فاطمه چاووشی - مریم بیگلرنیا دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره اول دخترانه سماآموزش مهارت پرورش سبزیجات ارگانیک پایه هفتم2فاطمه حبیب زاده بیژنی- سیده فاطمه چاووشی - مریم بیگلرنیا دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره اول دخترانه سماآموزش و تولید جوانه های خوراکی مثل جوانه گندم پایه هشتم2فاطمه حبیب زاده بیژنی- سیده فاطمه چاووشی - مریم بیگلرنیا- هانیه بوذری دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره اول دخترانه سماآموزش تهیه گل های پارچه ای با پارچه های دورریختنی پایه هشتم2فاطمه حبیب زاده بیژنی- سیده فاطمه چاووشی - مریم بیگلرنیا- هانیه بوذری دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره اول دخترانه سماآموزش مهارت نمددوزی به دانش آموزان.پایه نهم2فاطمه حبیب زاده بیژنی- سیده فاطمه چاووشی - مریم بیگلرنیا- هانیه بوذری دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره اول دخترانه سماآموزش مهارت آشپزی به دانش اآموزان.پایه هفتم2فاطمه حبیب زاده بیژنی- سیده فاطمه چاووشی - مریم بیگلرنیا- هانیه بوذری دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره دوم دخترانه سماامورباغداری یازدهم2سکینه نقویان دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره دوم دخترانه سماپرورش سبزییازدهم2سکینه نقویان دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره دوم دخترانه سماساخت عروسک با جورابپایه دهم2سکینه نقویان دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره دوم دخترانه سماصنایع دستییازدهم2سکینه نقویان دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره دوم دخترانه سماآموزش یک مهارت (روزنامه دیواری)یازدهم2سکینه نقویان دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره دوم دخترانه سماآموزش یک مهارت (نقاشی روی سنگ)پایه دهم2سکینه نقویان دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره دوم دخترانه سماآموزش یک مهارت (سازه های کاغذی)پایه دهم2سکینه نقویان دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره دوم دخترانه سماویترایپایه دهم2سکینه نقویان دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه سماآموزش مهارت ماکت سازی و سازه های ماکارونیششم ابتدایی1ماعده فرازمندی دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه سماقلاب بافیپنجم ابتدایی1زهره سادات بنی هاشمی دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه سمانمد دوزی و خلاقیت با نمدپایه چهارم1یاسین ایزدی دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه سماآموزش ساخت ملیله های کاغذیسوم ابتدایی1الهه مهرانی دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه سماآموزش مهارتهای زندگی - هوش و خلاقیت دوم ابتدایی1سمیه روحانی دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه سماآموزش مهارتهای زندگی - هوش و خلاقیت دوم ابتدایی1مریم عقیلی دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه سماآموزش اوریگامی و ساخت اشکال مختلفاول ابتدایی1آزاده باقری دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه سمااریگامی و آموزش ساخت اشکال مختلف با کاغذاول ابتدایی1فاطمه اولج دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه سماآموزش سودوکو و سفالگری پیش دبستان1محبوبه فقیه دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبیرستان دوره اول پسرانه سماکلاس مهارتی شناپایه نهم2میثم نوشینی دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبیرستان دوره اول پسرانه سماکلاس مهارتی شناپایه هشتم2میثم نوشینی دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبیرستان دوره اول پسرانه سماکلاس مهارتی شناپایه هفتم2میثم نوشینی دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبیرستان دوره اول پسرانه سماکلاس عملی و تئوری مکانیک خودروپایه نهم4سجاد خواجوی سماء دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبیرستان دوره اول پسرانه سماکلاس عملی و تئوری الکترونیکپایه هشتم6مهران حسین پور دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبیرستان دوره اول پسرانه سماکلاس عملی و تئوری کمک های اولیهپایه هفتم4جواد مازندرانی دانلود دانلود
 مازندرانقائم شهردبیرستان دوره دوم دخترانه سماروبان دوزی و نقاشی روی پارچهپایه دهم1کوثر کهنسال دانلود دانلود
 مازندرانقائم شهردبیرستان دوره دوم دخترانه سماچرم دوزییازدهم1مریم مشکی دانلود دانلود

استان: مرکزی

 مرکزیاراك دبیرستان دوره دوم دخترانه سماآموزش کاربرد و کشت گیاهان داروییپایه دهم4سیمین حسینخانی دانلود دانلود
 مرکزیاراك دبیرستان دوره اول پسرانه سما جوشکاری مقدماتی و پیشرفتهپایه هفتم4روح اله بزرگی - عطا اله منبری دانلود دانلود
 مرکزیاراك دبیرستان دوره اول پسرانه سما جوشکاری مقدماتی و پیشرفتهپایه هشتم4روح اله بزرگی - عطا اله منبری دانلود دانلود
 مرکزیاراك دبیرستان دوره اول پسرانه سما جوشکاری مقدماتی و پیشرفتهپایه نهم4روح اله بزرگی - عطا اله منبری دانلود دانلود
 مرکزیخمين دبستان پسرانه سماخوشنویسیسوم ابتدایی1فاطمه ابراهیمی دانلود دانلود

استان: نجف آباد

 نجف آبادنجف آباددبیرستان دوره اول دخترانه سماسافتبالپایه هفتم1زهرا عباسي دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آباددبیرستان دوره اول دخترانه سماسافتبالپایه هشتم1زهرا عباسي دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آباددبیرستان دوره اول دخترانه سماسافتبالپایه نهم1زهرا عباسي دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آباددبیرستان دوره اول دخترانه سماخياطيپایه هشتم1جعفري و زارعي دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آباددبیرستان دوره اول دخترانه سماخياطيپایه هفتم1جعفري و زارعي دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آباددبیرستان دوره اول دخترانه سماخياطيپایه نهم1جعفري و زارعي دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آباددبیرستان دوره دوم دخترانه سماکیف و چرم دوز پایه دهم4مهناز سلطانی دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آباددبیرستان دوره دوم دخترانه سماطراحی منزل یازدهم4مرضیه شرفی دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آباددبیرستان دوره دوم دخترانه سماشیرنیی پزی یازدهم4مژگان اکلیلی دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آباددبیرستان دوره دوم دخترانه سمامیناکاری پایه دهم4محمد کریمی دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آباددبستان پسرانه سما دوره اولكامپيوتر-اول ابتدایی1سميه نصاري- نويد موحدي دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آباددبستان پسرانه سما دوره اولكامپيوتر-دوم ابتدایی1سميه نصاري دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آباددبستان پسرانه سما دوره اولكامپيوتر-سوم ابتدایی1نويد موحدي دانلود دانلود

استان: هرمزگان

 هرمزگانبندرعباس دبیرستان دوره دوم دخترانه سمامهارت عکاسیپایه دهم2شهناز دمی زاده دانلود دانلود
 هرمزگانقشم دبستان دخترانه سمااوریگامی ودست سازه های بازیافتیاول ابتدایی2هاجرربیحاوی شنوف زاده دانلود دانلود
 هرمزگانقشم دبستان دخترانه سمااموزش هنر نما کاشی پایه چهارم2هاجرربیحاوی شنوف زاده دانلود دانلود
 هرمزگانقشم دبستان دخترانه سماآموزش هنر ویترایپنجم ابتدایی2هاجرربیحاوی شنوف زاده دانلود دانلود
 هرمزگانقشم دبستان دخترانه سماآموزش هنرسفال نقش برجستهسوم ابتدایی2هاجرربیحاوی شنوف زاده دانلود دانلود
 هرمزگانقشم دبستان دخترانه سماآموزش هنرنمددوزیششم ابتدایی2هاجرربیحاوی شنوف زاده دانلود دانلود
 هرمزگانقشم دبستان دخترانه سماآموزش هنرنقاشی روی پارچهدوم ابتدایی2هاجرربیحاوی شنوف زاده دانلود دانلود

استان: همدان

 همدانهمدان دبیرستان دوره دوم دخترانه سمارنگ روغن ،مكالمه زبان پایه دهم1فرزانه قاسمي دانلود دانلود
 همدانهمدان دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1آموزش کامپیوترپایه هفتم1عطيه بادامي دانلود دانلود
 همدانهمدان دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1آموزش کامپیوترپایه هشتم1عطيه بادامي دانلود دانلود
 همدانهمدان دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1آموزش کامپیوترپایه نهم1عطيه بادامي دانلود دانلود
 همدانهمدان دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2نقاشی روی شیشه-ویترایپایه هفتم1فاطمه یوسفی اصیل دانلود دانلود
 همدانهمدان دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2نقاشی روی شیشه-ویترایپایه نهم1فاطمه یوسفی اصیل دانلود دانلود
 همدانهمدان دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2نقاشی روی شیشه-ویترایپایه هشتم1فاطمه یوسفی اصیل دانلود دانلود

استان: يزد

 يزديزددبیرستان دوره اول پسرانه سمامعرق منبتپایه نهم2فهيمه السادات حسيني دانلود دانلود
 يزديزددبیرستان دوره اول پسرانه سمامعرق سنتيپایه هشتم2فهيمه السادات حسيني دانلود دانلود
 يزديزددبیرستان دوره اول پسرانه سمامعرق مسپایه هشتم2فهيمه السادات حسيني دانلود دانلود
 يزديزددبیرستان دوره اول پسرانه سمانقاشي روي شيشهپایه هفتم2فهيمه السادات حسيني دانلود دانلود
 يزديزددبیرستان دوره اول پسرانه سمامشبکپایه هفتم2فهيمه السادات حسيني دانلود دانلود
 يزديزددبیرستان دوره اول دخترانه سماتریکوبافیپایه هفتم1زهرا رنود دانلود دانلود
 يزديزددبیرستان دوره اول دخترانه سماطرلحی ونقاشی روی پارجهپایه هشتم1زهرا رنود دانلود دانلود